nieuws

Overheden blijven samenwerken aan oplossing krimpproblemen regio’s

bouwbreed

Rijk, provincies en gemeenten blijven samenwerken aan de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp. De aandacht wordt daarnaast verbreed naar de regio’s die binnenkort met krimp te maken gaan krijgen. Dit blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de krimpaanpak.

Doel van de aanpak is het overschot aan woningen en voorzieningen aan te passen aan de veranderende omvang en samenstelling van de bevolking zodat de leefbaarheid op peil blijft zowel in de regio’s in Groningen, Limburg en Zeeland waar de krimp al aan de gang is, als in de zogenoemde anticipeerregio’s waar de krimp aanstaande is.

Om ook op langere termijn de krimp- en anticipeerregio’s leefbaar te houden, moet de regionale economie worden versterkt en is er meer ruimte nodig voor maatschappelijke initiatieven.

Bewustwording van de aanstaande krimp is van groot belang zodat regio’s bijtijds maatregelen kunnen nemen die de leefbaarheid op peil houden. In de komende 30 jaar neemt naar verwachting in meer dan een derde van de gemeenten het aantal inwoners af; in een kwart van de gemeenten zelfs met meer dan 2,5 procent.

Daarnaast lopen in krimpgebieden 21 experimenten die nieuwe oplossingen moeten opleveren. Zo zijn er onderzoeken naar het effect van het samenvoegen van woningen, de inzet van ict bij het bereikbaar houden van zorg en het herinrichten van vrijvallende openbare ruimte na sloop.

De aanpak die eind 2009 met het verschijnen van het actieplan ‘Krimpen met Kwaliteit’ van start ging, is volgens de drie partijen goed op stoom. In de topkrimpregio’s komen de plannen nu in de uitvoeringsfase. Voor de aanpak van leegstand en het weer gezond maken van de woningmarkt is voor deze regio’s door het Rijk en lokale partijen 93 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting komt op korte termijn met een rapport over de investeringsmogelijkheden van corporaties in krimpgebieden. Verder blijven Rijk, IPO en VNG werken aan het ‘krimpproof’ maken van regelgeving en geldstromen. Zo wordt in navolging van de aanpassingen in het Gemeentefonds ook bij het Provinciefonds meer rekening gehouden met krimp.

Reageer op dit artikel