nieuws

Eventueel plaats voor kerncentralesin Eemshaven en op eerste Maasvlakte

bouwbreed

Behalve bij Borssele is er eventueel in Eemshaven en op de eerste Maasvlakte plaats voor kerncentrales. Dat blijkt uit een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening die minister Schultz naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het besluit, kortweg Barro geheten, worden ruimtelijke claims op nationaal niveau neergelegd. Daarbij gaat het onder meer om spoor-, vaar- en verkeerswegen, elektriciteitscentrales en buisleidingen. Gemeenten mogen in die gebieden geen bestemmingsplannen maken die de door het Rijk gewenste ontwikkelingen belemmeren.

Opvallend is daarbij de keuze voor eventuele locaties voor kernenergie. De provincie Groningen heeft al luid en duidelijk laten weten in Eemshaven geen kerncentrale te willen hebben. Overigens zal ook voor een kolencentrale geen vergunning worden gegeven, heeft de provincie laten weten.

Ook voor conventionele energiecentrales reserveert het Rijk ruimte. Maar liefst 23 plekken worden aangewezen als mogelijke vestigingsplaatsen voor nieuwe centrales met een vermogen van minimaal 500 megawatt. Op vrijwel alle plekken staan overigens al centrales. Ook hiervoor geldt dat gemeenten uit moeten kijken met nieuwe bestemmingsplannen. Voor nieuwe buisleidingen gaat het Rijk een strook grond aanwijzen van hoogstens 570 meter breed waarbinnen een voorkeurstracévoor een buisleidingenstrook moet liggen. Buiten dat gebied mogen gemeenten in bestemmingsplannen niet de bestemming buisleiding opnemen.

In het IJsselmeergebied wil het Rijk geen landaanwinning meer toestaan anders dan wat al eerder afgesproken is. Zo mag er nog wel 350 hectare gewonnen worden voor de tweede fase van IJburg en 700 hectare bij Almere die de schaalsprong mogelijk moet maken. In het Besluit ruimtelijke ordening heeft het Rijk nu ook formeel vastgelegd dat alle ruimtelijke claims, woningbouw, bedrijventerreinen, dienst­verlening en dergelijke in eerste instantie binnen bestaand stedelijk gebied een plek moeten vinden. Als dat onvoldoende soelaas biedt, mogen locaties aan de orde komen die ‘passend ontsloten’ zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Met passend ontsloten wordt bedoeld dat er keuze moet zijn uit verschillende vormen van vervoer. Met deze formuleringen sluit het Rijk min of meer aan bij de zogenoemde SER-ladder voor bedrijventerreinen. Ook daarvoor geldt: eerst bestaande terreinen al dan niet na herstructurering en pas dan nieuwe.

Reageer op dit artikel