nieuws

Geen Europese projectobligaties voor kabinet

bouwbreed Premium

Het kabinet is tegen de invoering van Europese projectobligaties ter financiering van infrastructuur. Dat blijkt uit de reactie op het initiatief hierover van de Europese Commissie.

“Nederland is niet op voorhand overtuigd van het precieze nut en de noodzaak van het Europa 2020 Projectobligatie initiatief”, schrijft minister Jan Kees de Jager in de kabinetsreactie aan de Europese Commissie. De negatieve houding is ingegeven door het feit dat financiële instrumenten ook potentiële risico’s kennen zoals marktverstoring en onduidelijke budgettaire gevolgen.Daarnaast vindt De Jager het instrument onbruikbaar als het gaat om publieke infrastructuur waar geen inkomsten tegenover staan, zoals bij tolwegen. In dat geval is het niets anders dan voorfinanciering die uiteindelijk toch door overheden betaald moet worden. Daarmee worden de betalingen naar de toekomst geschoven.

Mocht de commissie toch besluiten voorstellen te doen voor de obligaties, dan stelt Nederland daaraan strikte voorwaarden. Zo mag wat De Jager betreft de Europese Unie geen budgettaire risico’s lopen. Ook mag er geen marktverstoring optreden. Inzet van een innovatief financieel instrument moet dan ook altijd voorafgegaan worden door een analyse van het mogelijke marktfalen.

Verder moet er duidelijk sprake zijn van Europese toegevoegde waarde boven nationale of regionale bijdragen. Eerst moet gekeken worden naar alternatieven zoals betere regelgeving. Ook mag er geen overlap zijn met bestaande financiële instrumenten van de Europese Unie of Europese instituten, zoals bijdragen vanuit de Europese fondsen of leningen van de Europese Investeringsbank.

Instrument

Belangrijk vindt de Jager bovendien dat de obligaties niet in de plaats mogen komen van nationale cofinanciering. Die is nodig om de betrokkenheid van de lidstaten te waarborgen. En de administratieve kosten mogen nooit hoger zijn dan de beheerskosten van instrumenten van andere instellingen en organisaties.

De Jager vraagt zich ook nog af waarom dit instrument nodig is. Volgens de commissie is dat het geval omdat de private financiering terugloopt in de lidstaten. Nederland ziet dat niet zo omdat tot nu toe elk DBFM-contract in staat is geweest financiering los te krijgen van de banken. Dat met obligaties ook verzekeraars en pensioenfondsen bereid kunnen zijn mee te betalen, vindt De Jager geen argument.

Reageer op dit artikel