nieuws

juridischVerzoek om aanvullende informatie

bouwbreed

Als een aanbesteder ervaringseisen stelt aan inschrijvers, moeten deze eisen duidelijk, precies en ondubbelzinnig worden geformuleerd. Dat geldt uiteraard ook voor de informatie die een inschrijver verstrekt over zijn ervaring. Toch is niet altijd duidelijk of een inschrijving al zo helder is dat daarmee volstaan kan worden. Een provincie hield een Europese openbare aanbesteding ten […]

Als een aanbesteder ervaringseisen stelt aan inschrijvers, moeten deze eisen duidelijk, precies en ondubbelzinnig worden geformuleerd. Dat geldt uiteraard ook voor de informatie die een inschrijver verstrekt over zijn ervaring. Toch is niet altijd duidelijk of een inschrijving al zo helder is dat daarmee volstaan kan worden.

Een provincie hield een Europese openbare aanbesteding ten behoeve van de realisatie van, kort gezegd, een gebiedsontsluitingsweg tussen twee provinciale wegen. Op de procedure was het ARW 2005 van toepassing, met als gunningscriterium de laagste prijs. De werkzaamheden betroffen zowel het ontwerpen als uitvoeren van wegverhardingen, tunnels, rotondes en dergelijke. Verder was bepaald dat de inschrijver, danwel in te schakelen onderaannemers, zijn ervaring met het ontwerpen van soortgelijke infrastructurele kunstwerken, diende aan te tonen. In de tot de aanbestedingsstukken behorende basisovereenkomst op basis van de UAV-GC 2005 was in artikel 5 lid 2 bepaald dat tot de ontwerpwerkzaamheden behoorde het uitwerken van de eisen in de vraagspecificatie tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Inschrijver A verwees bij zijn inschrijving op het betreffende referentieformulier naar een door een onderaannemer uitgevoerde opdracht voor de aanleg van een verkeerstunnel, met als besteks-omschrijving (samengevat): de aanleg van een verkeerstunnel en de reconstructie van een kruispunt. Onder ‘details/bijzonderheden’ stond onder meer nog vermeld ‘incl. engineering’. Tevens werd nog overgelegd een door de opdrachtgever opgestelde verklaring van vakbekwaamheid, waarin deze vermeldde dat het werk, naast allerhande uitvoeringsactiviteiten, ook engineering ten behoeve van het project omvatte.

Daarop liet de provincie schriftelijk aan de inschrijver weten, dat zij uit de ingediende informatie niet kon opmaken welke ontwerpwerkzaamheden door onderaannemer zelf had uitgevoerd. De provincie gaf de inschrijver de gelenheid dit gebrek te herstellen gedurende een termijn van twee werkdagen. De inschrijver stuurde daarop opnieuw dezelfde bescheiden.

De provincie stelde zich op het standpunt dat de inschrijver niet had aangetoond te voldoen aan de eis(en) zoals gesteld in het aanbestedingsdocument.

De inschrijver was daarentegen van mening dat hij wel degelijk had aangetoond dat de onderaannemer ervaring had opgedaan met het ontwerpen van soortgelijke infrastructurele kunstwerken en maakte een kort geding aanhangig. Tevergeefs, zoals later blijkt.

Overwegingen

De rechter overweegt dat uit artikel 5 van de basisovereenkomst volgt dat van de opdrachtnemer wordt verlangd dat hij de eisen uit de vraagspecificatie uitwerkt in een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. In traditionele bouwcontracten is dit anders en behelzen de ontwerpwerkzaamheden veelal niet meer dan een laatste uitwerkingsslag van een bestaand ontwerp. Daarmee staat vast dat in bouwcontracten het ontwerpen geen zodanig vastomlijnd begrip vormt, dat daarmee duidelijk is op welke ontwerpwerkzaamheden wordt gedoeld. Volgens de rechter had het voor de inschrijver, op basis van de aanbestedingsstukken en het nadien door de provincie gedane verzoek om aanvullende informatie, duidelijk moeten zijn dat nadere concretisering van de ontwerpwerkzaamheden vereist was. De enkele vermelding van ‘engineering’ is niet voldoende om te kunnen vaststellen dat de onderaannemer ervaring heeft met voor de aanbesteding relevante ontwerpwerkzaamheden.

Ter zitting heeft de inschrijver de ontwerpwerkzaamheden alsnog willen concretiseren. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel was dat volgens de rechter te laat. De inschrijver heeft zijn kans gehad.

Zodra een aanbesteder een verzoek doet aan een inschrijver om verstrekte informatie te concretiseren, moet de inschrijver er op bedacht zijn dat hij daartoe verplicht kan zijn. Hernieuwde toezending van eerdere informatie is niet zonder risico en aanvulling kan vereist zijn.

Advocaten bij JPR Advocaten

Vestigingen in Deventer, Doetinchem, Enschede, Groenlo en Zutphen

Reageer op dit artikel