nieuws

Meld tijdig kostenverhogende omstandigheden

bouwbreed

Niet zelden zal u zich als aannemer op een werk geconfronteerd zien met prijsstijgingen van bijvoorbeeld wegenbouwbitumen, gasolie of (beton)staal. Doet die situatie zich voor, dan heeft u jegens uw opdrachtgever mogelijk aanspraak op bijbetaling. Meld de prijsstijging tijdig aan uw opdrachtgever.

Indien u aanpassing van de overeengekomen prijs verlangt, dan zal u kort gezegd moeten aantonen dat (a) sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat daarmee bij de totstandkoming van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden, die (b) u niet kunnen worden toegerekend en (c) de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Daarbij rust op u de plicht om uw opdrachtgever zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te waarschuwen voor de noodzaak van een prijsaanpassing, zoals dit wordt vereist in par. 47 UAV 1989 en art. 7:753 BW. Deze waarschuwingsplicht heeft tot doel uw opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst op te zeggen, hetzij een voorstel te laten doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk. Indien u uw opdrachtgever niet tijdig waarschuwt voor kostenverhogende omstandigheden, dan loopt u het risico uw claimrecht (aanspraak) te verliezen.

De relevantie van deze waarschuwingsplicht werd onlangs weer duidelijk in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 15 maart jl. In deze zaak bleek dat de hoofdaannemer haar opdrachtgever niet tijdig voor prijsstijgingen had gewaarschuwd.

Deze zaak heeft betrekking op de bouw van het binnenstedelijk winkelproject Musiskwartier te Arnhem. Op het project heeft een onderaannemer van de hoofdaannemer de levering van bewapeningsstaal voor het beton verzorgd.

Bij brief van 6 februari 2004 heeft de onderaannemer aan de hoofdaannemer te kennen gegeven dat de staalprijzen in korte tijd extreem waren gestegen. De hoofdaannemer heeft haar opdrachtgever toen voor een mogelijke prijsverhoging niet gewaarschuwd. Bij brieven van 8 en 15 maart 2004 heeft de onderaannemer (wederom) aan de hoofdaannemer, met verwijzing naar par. 47 UAV 1989, een toename van de staalprijzen gemeld en om vergoeding van de meerkosten verzocht.  

Eerst op 17 maart 2004 heeft de hoofdaannemer zich gericht tot de directievoerder van het project en melding gemaakt van door haar ontvangen berichten over de prijsstijgingen. Dit is naar het oordeel van het gerechtshof te laat.

De hoofdaannemer had op 8 maart 2004 aan haar opdrachtgever moeten laten weten dat er sprake was van kostenverhogende omstandigheden. Uit de brief van de onderaannemer van die datum werd immers duidelijk, mede door de verwijzing naar par. 47 UAV 1989, dat de onderaannemer de  overeengekomen prijs zou verhogen. Indien de hoofdaannemer hierdoor genoodzaakt zou zijn ook de prijs met haar opdrachtgever aan te passen, dan had zij haar opdrachtgever hiervoor toen “zo spoedig mogelijk” moeten waarschuwen. “Zo spoedig mogelijk” betekent volgens het gerechtshof dat de hoofdaannemer per ommegaande contact met haar opdrachtgever had moeten opnemen. De hoofdaannemer heeft dit niet gedaan.

De hoofdaannemer heeft wel na de brief van de onderaannemer van 15 maart 2004 over de meerkosten een waarschuwing verstuurd. Deze brief heeft de hoofdaannemer echter conform het vereiste van par. 47 lid 3 UAV 1989 niet gericht aan haar opdrachtgever, maar aan de directievoerder. Dat de directievoerder de waarschuwing vervolgens niet heeft doorgeleid aan de opdrachtgever komt voor risico van de hoofdaannemer, aldus het gerechtshof.  

Mogelijk heeft het gerechtshof Den Haag par. 47 UAV 1989 te strikt toegepast. Mij is niet bekend of het gerechtshof heeft geoordeeld over de vraag, die mijns inziens gesteld had moeten worden, of de opdrachtgever in haar belangen is geschaad doordat zij enkele dagen “te laat” in kennis is gesteld. Relevant bij die beoordeling behoort te zijn de vraag of het redelijkerwijs mogelijk was geweest het werk te vereenvoudigen en/of anderszins maatregelen te nemen teneinde de kostenstijging het hoofd te bieden. De bestekshoeveelheid wapeningsstaal is veelal onontbeerlijk voor de gekozen constructie en er valt moeilijk in te zien hoe hierop in de gegeven omstandigheden bezuinigd had kunnen worden.  

Voor een geslaagd beroep op vergoeding van de extra kosten als gevolg van prijsstijgingen, dient u uw opdrachtgever zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te waarschuwen. Hoe eerder, des te beter. Zorgt u er bovendien voor dat de kennisgeving in ieder geval uw opdrachtgever bereikt.

 

Mr. Marc S. Houweling

Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel