nieuws

Europese aanbestedingsplicht legt corporaties zware criteria op

bouwbreed

Voor de Nederlandse woningbouwcorporaties is veel veranderd. Begin dit jaar is namelijk een regeling in werking getreden die hen onder andere verplicht opdrachten voor het bouwen van zogenaamd maatschappelijk vastgoed (Europees) aan te besteden. Corporaties verzetten zich hevig tegen de gevolgen van deze regeling. Tot nu toe zonder zichtbaar resultaat. Toch wordt er door de regeling aan corporaties een verplichting opgelegd waar geen grondslag voor te vinden is. Hebben corporaties hier een kans laten liggen?

Het is Brussel al jaren een doorn in het oog dat Nederlandse corporaties met behulp van steunmaatregelen allerlei activiteiten ontplooien die nog maar zijdelings met sociale huisvesting te maken hebben. Na jaren van onderhandelen is de Nederlandse regering met de Europese Commissie overeengekomen de corporaties een aantal beperkingen op te leggen, in ruil waarvoor bepaalde vormen van staatssteun gecontinueerd kunnen worden. Een van de maatregelen is de verplichting om opdrachten voor het realiseren van maatschappelijk vastgoed (denk aan jeugdhonken, opvangcentra, et cetera.) aan te besteden.

De overeengekomen maatregelen zijn geformaliseerd in de ‘tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting’. De regeling gaat echter verder dan de met Brussel gemaakte afspraken omdat volgens de regeling een opdracht met een waarde boven het drempelbedrag van 4.845.000 euro Europees aanbesteed dient te worden terwijl de Nederlandse regering dus niet met de Europese Commissie is overeengekomen dat maatschappelijk vastgoed Europees aanbesteed moet worden. Bij Europese aanbestedingen zit je vast aan procedures die vaak als omslachtig, duur een tijdrovend ervaren worden.

Europees aanbesteden is verplicht voor aanbestedende diensten zoals bedoeld in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Volgens de minister is een Nederlandse woningcorporatie echter geen aanbestedende dienst als bedoeld in de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Nu wordt daar ook wel bepaald anders over gedacht, maar stel dat corporaties inderdaad geen aanbestedende diensten zijn, waarom moeten zij dan wel hun opdrachten voor maatschappelijk vastgoed met een waarde boven de drempel Europees aanbesteden? Volgens de toelichting op de regeling omdat de uiteindelijke huurders van dat maatschappelijk vastgoed zelf aanbestedende diensten zullen zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Zonder overheidsfinanciering

Een huurder van het maatschappelijk vastgoed kan ook een particuliere organisatie zijn die een zeker maatschappelijk doel nastreeft en dat doet zonder overheidsfinanciering. Dan is die organisatie zeker geen aanbestedende dienst zoals bedoeld in de Europese aanbestedingsrichtlijnen en is dit dus geen reden corporaties te verplichten maatschappelijk vastgoed boven de drempel Europees aan te besteden.

De nieuwe regeling legt dus onverplicht, en op ondeugdelijke gronden, corporaties extra zware voorwaarden op.

Advocaat projectontwikkeling bij Lexence

www.lexence.com

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels