nieuws

Arnhem vermindert tekort grondexploitatie met 9 miljoen

bouwbreed Premium

Het college van B en W van Arnhem heeft een aantal maatregelen genomen waardoor het tekort op de grondexploitatie beperkt wordt tot 14 miljoen euro. Oorspronkelijk werd uitgegaan van 23 miljoen.

“Het is duidelijk dat we te optimistisch zijn geweest over de inkomsten uit de grondexploitatie. Dat komt vooral door uitgestelde planningen, geplande projecten die op het laatst niet doorgaan en aanpassingen in reeds gemaakte plannen”, verklaart verantwoordelijk wethouder Van Gastel de stappen.

De oorzaken van het negatieve resultaat op de grondexploitatie noemt ze divers. Zo trekt de markt (ontwikkelaars) zich terug waardoor projecten worden vertraagd zoals bijvoorbeeld bij de locatie Rijn IJssel West in Presikhaaf waar woningen en een woonzorgcomplex waren gepland. Ook door het aanpassen van bouwplannen worden verwachte opbrengsten lager. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Arnhem Centraal Oost waar, behalve detailhandel en horeca, ook woningbouw gepland was. Daar is op dit moment nauwelijks markt voor. Door het wegvallen van die woningen uit dit plan vallen ook inkomsten weg.

Verder heeft ook het uitstellen van de planning gevolgen voor de inkomsten zoals bijvoorbeeld het geval is bij Schuytgraaf. Waar oorspronkelijk de bedoeling was de oplevering van de geplande woningen in 2015 rond te hebben, wordt nu gekoerst op 2018. Het pakket aan maatregelen dat het college nu voorstelt, levert een bedrag op van bijna 9 miljoen euro. De grootste winst komt door 15 procent te bezuinigen op het ambitieniveau van de openbare ruimte en de plankosten. In totaal moet dat 4,6 miljoen opleveren. Het gelijktrekken van de grondprijs van sociale huurwoningen aan sociale koopwoningen levert 1,2 miljoen op. Door de kostenstijging te ramen op 2 procent in plaats van 3 procent wordt ook nog eens bijna 2 miljoen euro bespaard.

Reageer op dit artikel