nieuws

Vrouwen in de bouw

bouwbreed

De bouwsector is een bedrijfstak die weinig vrouwen aantrekt

Ondanks het feit dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland de afgelopen jaren is gestegen, is het percentage vrouwen in de bouw- en infrasector laag. Zo was medio 2009 8 procent van de ruim 170 duizend werknemers die onder de CAO-bouwnijverheid werkte vrouw. Daarvan was het merendeel werkzaam in een administratieve functie. Het aandeel vrouwen op de bouwplaats of technische kader (tezamen ruim 1300) bedroeg nog geen één procent. Daarvan heeft 87 procent een functie op het niveau van technisch kader. Vrouwen in uitvoerende functies op de bouwplaats kom je dus weinig tegen.
Voor de bedrijfstak is het lage aandeel vrouwen ongunstig, aangezien er zo een grote groep potentiële werknemers buiten bereik van de sector blijft. Door vergrijzing zal een flink aantal werknemers de arbeidsmarkt verlaten als zij de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken. Tegelijkertijd zal de behoefte aan personeel toenemen als de bouwproductie weer aantrekt. Het aandeel vrouwen op de bouwplaats is al jaren zeer gering en daar lijkt weinig beweging in te zitten. Kennelijk zijn er belemmeringen die ervoor zorgen dat vrouwen niet voor een bouwplaatsfunctie kiezen. Zware arbeidsomstandigheden is er daar één van. Een andere belemmering is dat er te weinig gelegenheid is om in deeltijd te werken. Zolang werkgevers niet bereid zijn om serieus werk te maken van arbeidsomstandigheden en deeltijdwerk, blijft beleid om het aantal vrouwen op de bouwplaats te vergroten dan ook weinig kansrijk.
Daarentegen is het aantal vrouwen dat voor een technische kaderfunctie kiest stijgende.
Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat vrouwen in technische functies in de bouw jong, hoogopgeleid, ambitieus en tevreden over de sector zijn. Uit het onderzoek kunnen ook aandachtspunten voor de sector als geheel worden gehaald. Van de vrouwen in technische functies is 40 procent moeder van thuiswonende kinderen. Deeltijdwerk en flexibele werktijden zijn belangrijk om het werk te kunnen combineren met andere taken. Dat 40 procent van de vrouwen deeltijdwerk als de belangrijkste belemmering voor positieverbetering ziet, is een signaal dat in de heersende bedrijfscultuur in de bouw nog te weinig ruimte is voor deeltijdwerk. De aard van de werkzaamheden van technische kaderfuncties zou daar in beginsel geen belemmering voor hoeven te vormen. Om meer vrouwen in technische functies aan te trekken zullen deeltijdwerk en flexibele werktijden algemeen geaccepteerd en gefaciliteerd moeten worden in de bouw.

Economisch Instituut voor de Bouw

Reageer op dit artikel