nieuws

Sloop huizen onafwendbaar

bouwbreed Premium

Omdat grondverschuivingen ernstige schade hebben toegebracht aan funderingen, muren en vloeren gaat corporatie Woonplus 27 eengezinswoningen uit 1993 in Schiedam-Noord slopen en vervangen door nieuwbouw.

Onder de bewuste woningen aan Majoraanveld en Kervelveld blijft het zand
waarmee elders in de op veen gebouwde wijk verzakkingen met succes zijn
verholpen, wegglijden in een nabijgelegen waterpartij. Pogingen om het probleem
te verhelpen met dilatatievoegen, het doorkoppelen van de funderingen en het
deels dempen van de sloot hebben niets uitgehaald. Eind jaren negentig legden
grondmechanisch adviesbureau Geomet en bouwkundig adviesbureau Hageman de
corporatie de volgende keuze voor: een damwand plaatsen of de krachten opvangen
met trekstangen in de kruipruimten. Woonplus koos voor de tweede mogelijkheid.
Maar na enige tijd bleek dat ook dit middel niet hielp. Daarna kwamen Woonplus
en de gemeente Schiedam in conflict over de vraag waarom bij de bouw van de wijk
geen damwand was geslagen en wie zou moeten opdraaien voor de kosten (400.000
euro) als dat alsnog zou gebeuren. De gemeente zei dat de problemen niet te
voorzien waren geweest omdat zich nooit eerder bij een bouwproject dergelijke
grondverschuivingen hadden voorgedaan en aanvaardde geen enkele
aansprakelijkheid. “Woonplus is verantwoordelijk voor het oplossen van de
funderingsproblemen aan zijn eigen woningen op zijn eigen grond”, lieten B en W
weten.

Damwand

Door het ondertekenen van de erfpachtovereenkomst in 1993 had Woonplus
volgens de gemeente te kennen gegeven dat de grond geschikt was voor woningbouw.
In 2001 liet een bouwer bij koopwoningen in hetzelfde bouwplan waar zich
identieke problemen voordeden met geld uit de GIW-garantie een damwand slaan.
Woonplus maakte toen geen gebruik van deze regeling. Ondertussen nam de
scheurvorming in de woningen verder toe. Huurders klaagden over losliggende
lateien en spontaan springende ruiten. Om de bewoners tegemoet te komen werd
vorig jaar de huur met de helft verlaagd. Twee woningen staan al geruime tijd
leeg omdat ze onbewoonbaar zijn. Volgens Woonplus is de huizen slopen en
vervangen door nieuwbouw ongeveer even duur als de woningen renoveren. Bovendien
bestaat bij renovatie geen volledige zekerheid dat extra maatregelen in de
toekomst niet meer noodzakelijk blijken, aldus Woonplus. Eind januari krijgen de
huurders bijzonderheden te horen over hun verhuizing.

Reageer op dit artikel