nieuws

Regionale aanpak bedrijventerreinen kan beter in Randstadprovincies

bouwbreed

Ondanks afspraken erover is nog niet in alle Randstadprovincies een regionale aanpak van oude bedrijventerreinen doorgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

In alle vier provincies kan de regie op de aanpak van oude bedrijventerreinen in wisselende mate worden verbeterd. Zo is in geen van de provincies duidelijk welke bedrijventerreinen wanneer worden opgeknapt. De provincies zeggen dat dit komt omdat het vooral een gemeentelijke aangelegenheid is.
Van dat argument is de Rekenkamer niet onder de indruk. Die wijst erop dat het Rijk de regie over de herstructurering van bedrijventerreinen juist bij de provincies heeft gelegd. Als die hun taak niet waarmaken, zou het Rijk dat wel eens terug kunnen draaien.
De Rekenkamer heeft voor de vier provincies gekeken in hoeverre zij invulling geven aan het Convenant Bedrijventerreinen dat de provincies eind 2009 met het Rijk hebben gesloten. Regionale samenwerking onder regie van de provincies is daarin de basis. Zuid-Holland blijkt dat het beste te doen. Die voldoet in grote mate aan het convenant.
Inmiddels is al 320 hectare in uitvoering. Maar van de resterende 500 hectare is nog niet bekend waar en wanneer die aan snee komen. Ook is nog onbekend welk bedrag daarmee is gemoeid. Door de afhankelijkheid van gemeenten en de financiële onzekerheid bij beide bestuurslagen loopt de provincie het risico dat onvoldoende projecten in uitvoering worden genomen, waarschuwen de rekenmeesters.
Noord-Holland doet het redelijk tot goed. In deze provincie is al 635 hectare op de schop genomen. Wel moet nog voor 62 miljoen euro financiering worden gevonden. Ook hier vreest de Rekenkamer dat daardoor te weinig projecten in uitvoering zullen worden genomen.
Flevoland voldoet redelijk aan het Convenant. De provincie heeft wel aangegeven dat 108 hectare wordt aangepakt tot 2013 en ook welke locaties maar niet wanneer. Van de geraamde kosten van 171 miljoen moet nog 68 miljoen gefinancierd worden.
Utrecht scoort een onvoldoende. Dat komt omdat de provincie de herstructurering voorlopig heeft bevroren. Een nieuwe aanpak met een op te richten herstructureringsmaatschappij is in ontwikkeling.
De Rekenkamer valt het verder op dat grondprijsbeleid en regionale verevening van kosten en opbrengsten niet zijn meegenomen.

Reageer op dit artikel