nieuws

Motivering gunning is noodzakelijk

bouwbreed

Uit recente uitspraken van de rechter blijkt dat veel opdrachtgevers onvoldoende op de hoogte zijn van de motiveringsplicht. Een gunningsbeslissing niet goed motiveren, kan verstrekkende gevolgen hebben, waarschuwt jurist Erik Verweij van Boekel de Nerée.

Sinds de invoering van de Europese Rechtsbeschermingsrichtlijn in Nederland, heeft de motiveringsplicht aan kracht gewonnen. Al bij het bekendmaken van het voornemen tot gunnen, moet de aanbestedende dienst alle inschrijvers het aanbestedingsresultaat laten weten, inzichtelijk en objectief toetsbaar.

In de wet die de implementatie van de richtlijn regelt, is expliciet vastgelegd dat de aanbesteder de gunningsbeslissing schriftelijk moet motiveren met de relevante redenen die eraan ten grondslag liggen. Dat is gebeurd opdat verliezende inschrijvers hun succes kunnen inschatten bij een eventueel kort geding.

Volgens Verweij tonen recente uitspraken van de rechter aan dat opdrachtgevers lang niet altijd duidelijk hun beslissing motiveren. Dat is merkwaardig, vindt hij, omdat dit grote gevolgen kan hebben.

Als blijkt dat de manier van beoordelen van de inschrijvingen niet inzichtelijk en toetsbaar is, is het aanbestedingsresultaat aanvechtbaar op grond van het algemeen geldende Europese beginsel van transparantie.

Alcatel-termijn

Daarnaast heeft schending van de motiveringsplicht gevolgen voor de zogenoemde Alcatel-termijn. Dat is de termijn tussen een voorgenomen gunning en de definitieve gunning, waarbinnen verliezende inschrijvers beroep kunnen instellen. Het Europese Hof heeft een termijn van 15 dagen redelijk genoemd. Die termijn begint volgens de rechtsbeschermingswet niet als de motivering onvoldoende is. Met andere woorden, dan kan er niet definitief worden gegund. Gebeurt dat wel, dan kan dat in het voor aanbesteders meest ongunstige geval leiden tot vernietiging van het reeds gesloten contract.

In de eerste aanbestedingswet die destijds in de senaat is gesneefd, was de motiveringsplicht nog onvoldoende zichtbaar. Een aantal gemeenten voelde ook weinig voor een strikte plicht. Zij waren bang dat dit zou leiden tot veel meer rechtszaken rond aanbestedingen. Voorstanders wezen er destijds juist op dat onvoldoende motivering eerder tot een gang naar de rechter zou leiden omdat ze dan een motivering moesten krijgen.

Reageer op dit artikel