nieuws

Groot woningtekort in België door massale immigratiestroom

bouwbreed

Door de grote toestroom van immigranten sinds 2000, heeft België nu een tekort van 20.000 tot 24.000 woningen per jaar.

Van de ongeveer 100.000 immigranten, die het land jaarlijks binnenkomen, verlaten er circa 40.000 het land weer. Dat levert een netto-instroom van 60.000 buitenlanders op, die twee derde van de toename van de bevolking in België voor haar rekening nemen.
De daarmee veroorzaakte krapte op de vastgoedmarkt is er de oorzaak van dat de prijzen voor woningen en appartementen in het land alsmaar toenemen, óók in crisistijd. In veel andere landen gebeurt juist het tegenovergestelde, zegt het Itinera Instituut, een onafhankelijke Belgische denktank.

Studie

Dit instituut deed een studie naar de toestand op de residentiële vastgoedmarkt gedurende de afgelopen vijf jaar. Volgens het instituut zijn de prijzen voor woningen en appartementen in België sinds 2005 met circa een derde gestegen. Afgezien van grote landelijke verschillen zijn de woningprijzen in de periode 2005 tot het derde kwartaal van 2010 gestegen van gemiddeld 131.941 euro naar 178.351 euro en de prijzen van appartementswoningen van gemiddeld 141.225 euro naar 183.814 euro. De historisch lage rente heeft deze prijsstijging mede in de hand gewerkt, maar volgens het Itinera Instituut heeft vooral de immigratie, die vooral onder invloed van de uitbreiding van de Europese Unie sinds 2004 sterk toenam, een grote rol gespeeld.
Volgens het instituut geniet 85 procent van deze immigranten een zeer behoorlijk inkomen en oefenen zij een prijsverhogend effect uit op de woningmarkt, zeker in steden met weinig bouwgronden. Het Itinera Instituut ziet de oplossing voor het grote tekort aan woningen in het omvormen van verlaten kantoorzones tot woongebieden.

Reageer op dit artikel