nieuws

Ruim knelpunten Wabo uit de weg

bouwbreed Premium

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dwingt gemeenten tot een organisatorische verandering

Zoals bij veel lonkende perspectieven past hierbij ook een serie knelpunten, meent Bob Smits.
Gemeenten hebben de handen vol aan het succesvol begeleiden van de implementatie van de Wabo. BOB Opleiding, Training en Advies stelde een top 6 op van de meest voorkomende organisatorische en gedragsmatige Wabo-knelpunten.
Knelpunt 1Afstemming
De invulling van de rol van het frontoffice personeel staat met de komst van de Wabo ter discussie. Functie- en taakomschrijvingen worden herzien en de afstemming en werkoverdracht tussen frontoffice, backoffice en toezicht/handhaving vereist aandacht. Door onzorgvuldigheden in de afstemming vergroten gemeenten het risico op rolverwarring van het personeel en het in stand houden van een hokjesgeest. Belangrijk derhalve is gedetailleerd te bepalen welke Wabo specifieke onderdelen en vragen er bij welke afdeling kunnen worden ondergebracht. En waar liggen daarbij de grenzen en hoe worden deze duidelijk voor een ieder?
Knelpunt 2
Profiel Wabo coördinatorOnder tijdsdruk zullen (meervoudige) omgevingsvergunningsaanvragen soepel en snel door het gemeentelijk apparaat geloodst moeten worden. Bij (middel)grote gemeenten wordt hiervoor een Wabo coördinator aangesteld en ingezet. Niet eenvoudig echter is het gewenste (competentie)profiel van deze persoon op te stellen. Als aanjager zal hij/zij in ieder geval medewerkers van de verschillende disciplines bij elkaar moeten brengen en beïnvloeden om resultaatgericht te handelen. Zonder daarbij gebruik te maken van formele macht of beslissingsbevoegdheid. Een complexe taak die excellent projectleiderschap, zelfstandigheid én inhoudelijke kennis van zaken verondersteld.
Knelpunt 3
Oud versus nieuwDe Wabo biedt burgers, aannemers en projectontwikkelaars mogelijkheden om bepaalde vergunningen gemakkelijker en sneller verleend te zien. Gemeenten worden daarmee enerzijds geconfronteerd met kortere fatale beslissingstermijnen, terwijl er tegelijkertijd nog aanvragen wachten om behandeld te worden volgens de oude vergunningverleningprocedure. Gemeenten staan voor de uitdaging om deze piekbelasting op te vangen zonder de inhuur van tijdelijk personeel, maar met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. Mogelijkheden hiertoe kunnen worden gevonden in herstructurering van de werkprocessen. Naast een zorgvuldige prioritering in de afdoening van oude en nieuwe aanvragen en intercollegiale samenwerking tussen gemeenten lijkt een maatwerk opleiding- en trainingstraject van het zittende personeel daarbij eveneens onmisbaar.

Knelpunt 4
Vrijblijvendheid OLO gebruikHet matchen van tot op heden gebruikte ict-systemen met het door VROM gefaciliteerde Omgevingsloket Online (OLO) blijkt voor veel gemeenten een moeizame en kostbare klus. Bovendien is het gebruik ervan voorlopig nog vrijblijvend. Ook zadelt de wens tot digitalisering gemeenten op met een nieuw probleem. Niet iedere indiener blijkt in staat een aanvraag en bijbehorende bestanden digitaal aan te leveren.
Knelpunt 5
Vooroverleg: noodzaak of last?Het voeren van een vooroverleg blijkt wenselijk maar kent ook een tegenstrijdig dilemma: tijd en geld versus effectiviteit. De vraag is hoe het voeren van een vooroverleg verleidelijk gemaakt kan worden voor een indiener, zonder dat er (te) veel extra kosten mee gemoeid zijn. Kosten berekenen voor een vooroverleg welke achteraf in mindering worden gebracht op de definitieve aanvraag is een beproefde methode, maar welke alternatieven zijn er? Bovendien moet er bepaald worden welke afdeling wanneer welk vooroverleg voert.
Knelpunt 6
(Samen)werken: graag of niet?
Gemeenteambtenaren worden zowel bij de vergunningverlening als in de toezicht- en handhavingsfase geacht disciplineónafhankelijk, meer disciplineoverstijgend, projectmatig en integraal samen te werken. Een soortgelijke (cultuur)verandering stuit binnen organisaties doorgaans eerder op weerstand dan op vreugde. Het voeren van een open dialoog en het maken van resultaatgerichte samenwerkingsafspraken tussen de verschillende disciplines, afdelingen en instanties is hierbij essentieel. Een behoorlijke uitdaging, de betrokken partijen verschillen immers niet alleen qua vorm, werkwijze, cultuur en werkorganisatie, maar kunnen ook fysiek ver uit elkaar liggen. Een verandering in attitude, gedrag en nauwkeurige interne/externe afstemming zetten hierbij stappen in de Wabo gewenste richting.
ConclusieKnelpunten, ontelbare mogelijkhedenIn plaats van af te wachten kan iedere gemeente individueel volop pionieren en keuzes maken om invulling te geven aan de intenties van de Wabo. Een verandering van attitude, vaardigheden en gedrag van het huidige gemeentelijke personeelsbestand alsmede een (her)structurering van de werkprocessen lijkt daarbij onvermijdelijk.
www.bob.nl/wabo
BOB bv, uw partner bij de invoering van de Wabo
BOB bv biedt gemeenten drie pijlers als fundament voor de Wabo implementatie en organisatie: Opleiding, Training en Organisatieadvies. Via praktijkbijeenkomsten, trainingen en in-company maatwerktrajecten kunnen gemeenten zich Wabo specifiek laten adviseren, opleiden en trainen. Kijk voor meer informatie over deze mogelijkheden op www.bob.nl/wabo of bel Hans van der Wijk 06 5200 5028.
Over de auteur:
Drs. Bob Smits werkt als gedragstrainer en coach bij BOB Opleiding, Training en Advies. Opleidingsinstituut voor alle sectoren in de bouw (Overheid, B&U, Infra, Ontwerp & Advies etc).

Reageer op dit artikel