nieuws

‘Overheid slaat plank mis bij duurzaam inkopen’

bouwbreed Premium

De overheid slaagt er vooralsnog niet in van duurzaam inkopen een succes te maken. In aanbestedingstrajecten en aanbestedingscontracten zijn duurzame criteria veelal niet opgenomen. Staan ze er wel in, dan hebben ze meestal een te bescheiden plaats.

Dat is de mening van Joost Larooij, adviseur bij PRC, een dochteronderneming
van Ardadis. “Niet iedere ambtenaar zet zich in om duurzaamheid te bevorderen”,
concludeert Larooij. “Hierdoor komt duurzaam inkopen moeizaam van de grond en
verwordt het duurzaamheidbeleid tot een wassen neus. De doelstelling om 100
procent duurzaam in te kopen wordt dan ook niet gehaald. Bovendien is de manier
waarop de overheid omgaat met duurzaam inkopen demotiverend voor de ambtenaren
die zich hiervoor willen inzetten.” Tegelijkertijd zien de tegenstanders van
duurzaam inkopen zich volgens hem gesterkt in hun kritiek. Als bij
aanbestedingen van bijvoorbeeld wegen wordt gekeken naar duurzaamheidscriteria
van het ministerie van VROM gaat het alleen om afvalverwerking en
onderhoudsplannen. Larooij: “Elementen als inpassing en geluidshinder worden
buiten beschouwing gelaten. De overheid zou duurzaamheid integraal moeten
benaderen.”

Functionele eisen

Dat kan door meer functionele eisen te stellen die specifiek bedoeld zijn
voor een bepaald project in plaats van de voorgeschreven eisen te hanteren.
“Voor inkopende ambtenaren moet het opnemen van duurzame criteria in
aanbestedingsprojecten vanzelfsprekend zijn. Maar om echt duurzaam in te kopen
dienen de mogelijkheden hiervan al een thema te zijn voordat het besluit wordt
genomen iets in te kopen.” Hij stelt voor dat beleidsmakers hierbij het voortouw
nemen. “Zo worden niet achteraf duurzame criteria toegevoegd aan een
beleidsbesluit, maar wordt het een integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling.”
Hij pleit ervoor dat de overheid positieve voorbeelden stelt die inkopers
prikkelen duurzaamheid toe te passen. “En stel eisen aan opdrachtnemers die
controleerbaar zijn en deel intern de kennis hierover.” Larooij verwacht dat het
Rijk openstaat voor veranderingen in het beleid voor duurzaam inkopen. “Er zijn
initiatieven op dat gebied, maar die staan nog in de kinderschoenen omdat ze
nauwelijks worden beloond. Daar zijn dus verbeteringen mogelijk.”

Reageer op dit artikel