nieuws

Een benadering van gunning met het emvi-criterium

bouwbreed Premium

aanhefDe onzekerheid die bij opdrachtgevers bestaat over het gunnen met het economisch meest voordelige inschrijving (emvi)-gunningscriterium vraagt om meer inzicht in de toepassing ervan. Een nieuwe benadering biedt daartoe meer houvast en vertrouwen bij het benaderen van de markt.

In eerste instantie wordt een beoordeling op prijs en kwaliteit veelal op maximaal vijf specificatieniveaus gespecificeerd: de subgunningscriteria, gunningselementen, subgunningselementen en subsubgunningselementen. Een element is een omschrijving voor een waardeaspect dat aan een beoordelingscriterium hangt. Met een criterium en element wordt onderscheid gemaakt in onderliggende en bovenliggende waardeaspecten. Het emvi-criterium bestaat uit het prijs-, kwaliteits- en prestatiecriterium. Met het prijscriterium wordt gestuurd op de meest gunstige (laagste) prijs in een aanbieding. Het kwaliteitscriterium dient om te sturen op de kwalitatieve eigenschappen van een aanbieding. Om op zowel op de prijs als de kwaliteit te sturen wordt het prestatiecriterium gehanteerd. Ieder van deze subgunningscriteria heeft specifieke eigenschappen om marktpartijen zodanig te prikkelen dat dit invloed heeft op de wijze waarop zij hun aanbieding samenstellen.

Combinatie

Met het kwaliteits- en prijscriterium worden respectievelijk alleen de kwaliteit en de prijs beoordeeld. Daarentegen is het prestatiecriterium een combinatie van beide criteria. Het prestatiecriterium brengt een gunningselement van het kwaliteitscriterium in verhouding tot dat van het prijscriterium.
Nadat de subgunningscriteria zijn gekozen worden deze nader gespecificeerd middels gunningselementen. In de gunningselementen worden de organisatorische doelstellingen van het project kernachtig geformuleerd. Veelal betreft het de visie en missie die verbonden is aan de opdrachtgever.
De oplossingsruimte van gunningselementen wordt op een lager abstractieniveau ingekaderd middels onderliggende subgunningselementen. De subgunningselementen bevatten aandachtspunten die direct betrekking hebben op de prestaties van het bouwwerk.
Op een lager niveau worden subgunningselementen gespecificeerd met subsubgunningselementen. Op dit niveau worden de aandachtspunten verduidelijkt. Het is echter gebruikelijk om dit slechts bij contractmodellen te doen waarbij de vraagspecificatie dermate abstract en omvangrijk is dat door de meerduidigheid van de subgunningselementen de gewenste oplossingen door de markt niet worden begrepen. Dit gebeurt hoofdzakelijk bij dbfm(o)-contracten waarbij het ontwerp, de uitvoering, de financiering, onderhoud en de facilitaire dienstverlening of onderdelen hiervan in een bepaalde combinatie aan één marktpartij wordt uitbesteed. Bij andere contractmodellen zoals design & build is het gewenst dat emvi de nadruk legt op een optimale afstemming van ontwerp op de uitvoering. De emvi van het traditionele contractmodel kenmerkt zich door de sturing op suboptimalisatie in het eindresultaat. Dit laatste komt door de contractuele ‘schotten’ die tussen de verschillende disciplines zoals ontwerper, uitvoerder en beheerder bevinden.
Ieder contractmodel heeft dus bepalende karakteristieken die invloed hebben op de specificatie van het emvi-criterium. Naarmate een contractmodel meer ontwikkelingsfases behelst, neemt de variatie in oplossingen toe. De oplossingsvrijheid wordt vervolgens bepaald door het abstractieniveau van de vraagspecificatie. Het vereist dus maatwerk in de wijze waarop de specificatie wordt ingestoken.

Doordachte strategie

Gunnen op de meest voordelige economische inschrijving vereist dus een goed doordachte strategie om te sturen op de optimale prijs-kwaliteitverhouding. Uitgaande van deze benadering wordt het gunnen op emvi een stuk inzichtelijker en beheersbaarder.
Arcadis Nederland
Amersfoort
Lees voor meer informatie het rapport “De economisch meest voordelige inschrijving, De doelmatigheid van het emvi-criterium bij verschillende contractmodellen”, 2009.
www.ibr.nl/templates/mercury.asp?page_id=1581

Reageer op dit artikel