nieuws

Zet vermogen corporaties in voor aflossing van de staatsschuld

bouwbreed Premium

De vermogens van de woningcorporaties zijn bijeengebracht door alle Nederlanders over een periode van ruim 100 jaar. Volgens René Strijland kan dus over de aanwending van dit vermogen op democratische wijze, via politieke meerderheden en wetgeving beslist worden.

Elke Vinex koper subsidieert via verhoogde grondkosten de woningcorporatie zodat elders in het plangebied sociale huurwoningen met verlaagde grondkosten kunnen worden gerealiseerd.
Koopt de Vinex koper in een mix van koop- en sociaal huurproject, dan subsidieert de koper ook via verhoogde bouwkosten de totstandkoming van sociale huurwoningen. Architecten nemen vaak genoegen met genormeerde verlaagde honoraria voor sociale huur en ook dat wordt veelal gecompenseerd met hogere honoraria voor koopwoningen.
Zo ook de aannemer die voor sociale huur lagere marges hanteert en ook dat weer commercieel compenseert in de koopwoningensfeer.

Subsidiestroom

Deze subsiestroom van alle bouwpartners richting corporaties ontbeert enige wettelijke basis maar is staande praktijk.
Corporaties betalen geen bouwleges, geen overdrachtsbelasting, genieten financieringsvoordelen gegarandeerd door gemeenten en Rijk en worden in de exploitatie van de huurwoningen via de huursubsidie afgedekt.
Dit in de hele wereld unieke stelsel heeft ertoe geleid dat Nederland voor een derde uit sociale woningen bestaat en dat volgens de Nederlandsche Bank de netto vermogenspositie van de corporaties circa 200 miljard groot is.
Bij ongewijzigd beleid zal dit vermogen over 15 jaar uitgroeien tot circa 400 miljard, grofweg de staatsschuld. Strikt zakelijk gesproken kent Nederland dus nauwelijks een staatsschuld.
De vermogens van de woningcorporaties vormen onze ‘nationale ouwe sok’: bijeengebracht door alle Nederlanders over een periode van ruim 100 jaar. Het is zoals de woningcorporaties zelf zeggen” maatschappelijk gebonden vermogen.” Over de aanwending van dit vermogen kan dus op democratische wijze, via politieke meerderheden en wetgeving beslist worden.
Corporatiedirecteuren zijn een ideologisch goed geschoolde kaste van circa 400 voornamelijk mannen die de afgelopen jaren in de pers een litanie aan klachten richting overheidsplannen voor de sociale woningbouwsector heeft uitgestort.
Onlangs kondigde corporatie voorman Calon zelfs een “juridische oorlog” aan tegen de kabinetsplannen om een deel van de corporatievermogens over te dragen aan de zittende huurders en aldus maatschappelijk liquide te maken. Geen belasting willen betalen, geen heffingen willen afdragen, geen bemoeienis met aanwending van het “maatschappelijk gebonden vermogen” is steevast het geluid wat opborrelt bij de corporatiedirecteuren.

Boodschap

Die 200 miljard is in goede handen van de 400 corporatiedirecteuren is de boodschap. Een dankjewel richting bouwpartners over hun maatschappelijke opstelling de afgelopen eeuw kan er zelfs niet af.
Het is de vraag hoelang de corporatie sector deze houding kan volhouden. Het is uiteindelijk 400 directeuren tegen ruim een miljoen huurders (die ook nog eens het maandelijks corporatieloon via de huur bijeenbrengen) tegen 16 miljoen Nederlanders (minus die 400 natuurlijk) die graag iets willen doen aan de staatsschuld.
De auteur was in zijn werkzame leven stedenbouwkundige te Den Haag, ontwikkelingsmanger bij Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en projectontwikkelaar te Wassenaar.

Reageer op dit artikel