nieuws

Recht van vertrouwelijkheid

bouwbreed Premium

Het Europese Hof heeft onlangs bevestigd dat de Europese Commissie correspondentie die is uitgewisseld met een advocaat in dienstbetrekking mag gebruiken in onderzoeken naar overtredingen van het mededingingsrecht.

Bij een vermoeden van overtreding van de mededingingsregels zijn de
ambtenaren van de Commissie en de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)
bevoegd onaangekondigd de administratie van een bedrijf te onderzoeken. De
onderneming heeft bovendien een mededingingsplicht en zal relevante documenten
moeten overleggen. Hierop geldt één uitzondering. Communicatie tussen een
onderneming en haar advocaat mag niet worden ingezien of gekopieerd. Deze
correspondentie valt onder het fundamentele recht van de vertrouwelijkheid van
de communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat (het zogenaamde ‘legal
privilege’) en is geheim. In 2003 is de Commissie een onderzoek gestart naar
mogelijke concurrentiebeperkende praktijken door Akzo Nobel. Tijdens dit
onderzoek heeft de Commissie onder andere gebruik gemaakt van interne notities
en e-mails die waren uitgewisseld door de general manager en een bedrijfsjurist
(tevens advocaat in dienstbetrekking) van Akzo Nobel. Akzo Nobel stelde zich op
het standpunt dat de interne communicatie eveneens onder het ‘legal privilege’
diende te vallen. Alle communicatie die daaronder valt, mag de Commissie tijdens
haar onderzoek niet inzien en derhalve ook niet gebruiken. Het Europese Hof wees
de claim van Akzo Nobel af. Het Hof stelde dat een advocaat in dienstbetrekking
niet dezelfde mate van professionele onafhankelijkheid bezit als een externe
advocaat. Het feit dat de advocaat aan gedragsregels is onderworpen verandert
die positie niet, aldus het Hof. Dit heeft als verstrekkende consequentie dat –
in tegenstelling tot de praktijk van de NMa – correspondentie met de
bedrijfsadvocaat in een onderzoek van de Commissie gebruikt kan worden.
Communicatie met een externe advocaat over mededingingsrechtelijke vragen valt
onder het ‘legal privilege’. Om ervoor te zorgen dat deze correspondentie ook
daadwerkelijk vertrouwelijk blijft, hetgeen van groot belang is voor de
juridische positie van de onderneming, zullen een aantal maatregelen toegepast
moeten worden. Zo is het aan te raden deze correspondentie te bewaren in een
aparte map met de aanduiding ‘legal privilege’. Dergelijke aanwijzingen voor
bestuur en personeel kunnen worden opgenomen in een compliance regeling.

Boekel De Nerée Advocaten.

Reageer op dit artikel