nieuws

juridisch Kennisgeving van aanvraag

bouwbreed

Regelmatig komt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State de vraag aan de orde in hoeverre van burgers mag worden gevraagd zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in hun omgeving. In het geschil dat hieronder kort wordt besproken (ABRvS 16 september 2010, LJN: BN8142) gaat het om ontwikkelingen in een aangrenzende deelgemeente.

Het gaat hier om de bouw van een detentiecentrum bij Rotterdam Airport in deelgemeente Overschie. Omwonenden stellen dat de kennisgeving van de aanvraag om de betrokken bouwvergunning niet heeft plaatsgevonden, en voor zover deze wel heeft plaatsgevonden dit niet volgens de wet is geschied.
De deelgemeente Overschie heeft de kennisgeving van de aanvraag bouwvergunning gepubliceerd in het huis-aan-huisblad, editie Overschie, en op de website van de gemeente Overschie. Omwonenden zijn het hier dus niet mee eens en betogen dat het college van B en W van Rotterdam deze kennisgeving had moeten doen, en niet het dagelijks bestuur van Overschie. En daarnaast betogen ze dat de kennisgeving in een huis-aan-huisblad had moeten staan dat wordt verspreid onder alle inwoners van Rotterdam.
De Afdeling is het niet met de omwonenden eens. Bij de instelling van de deelgemeente Overschie zijn de betrokken taken toebedeeld aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie. Er valt geen rechtsregel aan te wijzen op grond waarvan het college van B en W van Rotterdam in dit geval alle inwoners van de gemeente kennis moet geven van de aanvraag bouwvergunning. De buurtbewoners konden ermee bekend zijn dat het betrokken bouwplan bij Rotterdam Airport, net als het vliegveld zelf, op het grondgebied van de deelgemeente Overschie is gesitueerd. Zij hadden volgens de Afdeling zelf maatregelen kunnen treffen om op de hoogte te raken van bouwplannen ter plaatse die hun belangen raken. Dat zij maatregelen hadden kunnen treffen, sluit ook aan bij de jurisprudentie – zie de uitspraak van de Afdeling van 15 februari 1999 in zaak nr. E01.98.0125/P10 – dat van burgers mag worden gevraagd, zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in een aangrenzende gemeente nabij de gemeentegrens die hun belangen raken.
De Afdeling bevestigt met deze uitspraak haar eerdere jurisprudentie dat het van belang is dat burgers zélf goed in de gaten moeten houden of zich in hun omgeving, en dat kan dus ook in een aangrenzende gemeente zijn, ontwikkelingen voor gaan doen waar zij problemen mee zouden kunnen hebben.

Stafmedewerker/redacteur Instituut voor Bouwrecht, Den Haag
Voor bouwrechtelijke actualiteiten, jurisprudentie, vakliteratuur en regelgeving zie ook de website van het Instituut voor Bouwrecht:
www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel