nieuws

Argwaan tussen Rijk en provincies

bouwbreed

Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) leidt tot wantrouwen tussen Rijk, provincies en gebieds-coalities

Dat meldt Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, over de
regeling die verbeteringen in landelijk gebied stroomlijnt. “Deze spiraal van
wantrouwen wordt nog verder aangewakkerd als beleidsprestaties tegenvallen”,
staat in het onderzoek Met vereende krachten, dat het instrumenteel en
zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities onder de loep neemt. Volgens het
rapport is het Rijk sinds het ILG van kracht werd steeds minder zichtbaar in de
regionale samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en
burgers (de zogeheten gebiedscoalities) die zich onder meer bezighoudt met
ruimtelijke ordening. De rijksoverheid heeft slechts systeemverantwoordelijkheid
voor het ILG. Het sluit bestuursovereenkomsten met provincies en houdt toezicht
op de voortgang en de resultaten. Er ontstaat achterdocht doordat de
rijksoverheid weliswaar de regierol binnen de samenwerkingsverbanden heeft
overgedragen aan de provincies, maar tegelijk via het ILG-systeem grote invloed
houdt op de contacten tussen provincies en de partners binnen de
gebiedscoalities. Dit uit zich vooral in de gerichtheid van provincies op
prestaties en op de relaties met gebiedspartijen.

Transparantie

Naast negatieve effecten zijn er ook positieve, stelt Alterra vast. “Zoals
een grotere nadruk op transparantie, effectiviteit en efficiëntie.” Dat neemt
niet weg dat de onderzoekers aanbevelingen doen om de gemankeerde verhoudingen
te herstellen. Zo adviseren ze dat het Rijk een actieve rol gaat spelen binnen
de samenwerkingsverbanden als daarom wordt gevraagd of wanneer rijksdoelen op
het spel staan. Daarnaast zou de rijksoverheid de provincies minder moeten
afrekenen op beleidsprestaties en gebiedsontwikkelingen serieuzer moeten nemen.
De onderzoekers tekenen daarbij aan dat het moeilijk is adviezen aan het Rijk te
geven vanwege de geringe zichtbaarheid binnen gebiedscoalities.

Reageer op dit artikel