nieuws

Woonerf droog bij plensbui

bouwbreed Premium

Woonerven dreigen vaker overlast te krijgen van hemelwater

Met een holle straat is het euvel te verhelpen.
Steven de Boer van advies- en ingenieursbureau DHVgeeft voor dat geval onder meer de aanleg van een hol in plaats van een bol straatprofiel in overweging.
In de klimaatscenario’s van het KNMI vallen door de veronderstelde klimaatverandering steeds meer plensbuien. De wet verplicht gemeenten om na te gaan waarom regenwater niet meteen wordt afgevoerd tijdens een heftige regenbui. “Een gemeente hoeft een teveel aan regenwater niet af te voeren zolang het geen schade veroorzaakt aan bebouwing, de volksgezondheid niet bedreigt en het verkeer niet belemmert”, zegt De Boer.
Maar het ontslaat het plaatselijke bestuur niet van de wettelijke verplichting na te gaan waarom onder meer straten blank komen te staan en beleid te maken op de bevindingen. “Gemeenten zijn verplicht de kans op schade bij particulieren door heftige regenval in te perken”, zegt De Boer. “Blijven maatregelen uit dan is de gemeente aansprakelijk voor de gevolgen.” Dat besliste eerder de voorzieningenrechter van de rechtbank in Middelburg in een zaak tussen een particulier en de gemeente Kapelle. De particulier zag zijn tuin en woning vollopen met regenwater door het ontbreken van een waterkering. De rechter droeg de gemeente op alsnog een dergelijke kering te maken. De Boer: “Daarmee is jurisprudentie ontstaan.”
De bestaande riolering vervangen door leidingen van groter formaat is één oplossing; aanbrengen van een verzamelput een andere. Stoepen zijn naar zijn mening doorgaans hoog genoeg om een overmaat aan regenwater te kunnen keren. In onder meer woonerven ontbreken stoepen vaak. Die kunnen alsnog worden aangelegd. “Omkeren van het straatprofiel is een andere oplossing”, vindt De Boer. “De straat werkt dan als een soort goot.” Stagnatie van regenwater kan naar zijn mening ook worden beperkt door verkeersdrempels zodanig aan te passen dat ze een overmaat aan regenwater naar een plek voeren waar het weinig kwaad kan.
In De Boers ervaring is intussen veel kennis opgedaan over het beheersen van overvloedig regenwater. “Met die kennis wordt steeds vaker bezien hoe een tijdelijk teveel bovengronds kan worden geborgen tot het moment dat de bestaande infrastructuur het kan afvoeren.” Particulieren zullen steeds vaker op hun eigen terrein zelf maatregelen moeten treffen tegen de gevolgen van een overmaat aan regenwater.

Reageer op dit artikel