nieuws

Juridische toelaatbaarheid verhoging bouwleges

bouwbreed

Door de economische crisis is een tendens ontstaan naar verhoging van de bouwleges om de kosten van vergunningverlening te dekken.

Zo heeft de gemeenteraad van Den Haag onlangs ingestemd met een forse
verhoging van de bouwleges van 1,611 procent naar 2,9 procent van de bouwsom.
Het legesplafond wordt verhoogd van 1.000.000 euro naar 2.500.000 euro.

De vraag is in hoeverre een dergelijke verhoging juridisch houdbaar is. De
bevoegdheid van gemeenten om belastingen te heffen is gestoeld op de
Gemeentewet. Rechten kunnen onder meer worden geheven voor verstrekte diensten,
zoals de verlening van een bouwvergunning. Gemeenten mogen naar eigen inzicht
invulling geven aan de heffingsmaatstaven, maar zij mogen de belastingheffing
niet afhankelijk stellen van het inkomen, winst of vermogen. Bovendien dient de
legesverordening in haar geheel kostendekkend te zijn; op de in de verordening
opgenomen diensten in hun totaliteit mag geen winst worden behaald. Nadat de
lagere rechters zich diverse malen hadden uitgelaten over de toelaatbaarheid van
de hoogte van gehanteerde tarieven, sprak de Hoge Raad zich op 14 augustus 2009
uit over de vraag of sprake is van een onredelijke en willekeurige
belastingheffing bij het hanteren van een vast tarief van 1,4 procent. De Hoge
Raad oordeelde dat het hanteren van een dergelijk vast, bescheiden percentage
van de bouwkosten niet kan worden gekenschetst als onredelijk of willekeurig.
Ook was volgens de Hoge Raad geen ruimte voor het oordeel dat de hoogte van de
geheven bouwvergunningsleges in strijd is met enig algemeen rechtsbeginsel. Op
grond van dit arrest is het geoorloofd om een vast tarief te hanteren voor de
bouwleges, zonder enige degressie of maximum. Tegelijkertijd blijkt hieruit niet
dat elk vast tarief zonder meer is toegestaan. Aangezien het tarief van de
gemeente Den Haag ruim twee keer zo hoog is als het tarief in voornoemd arrest,
is het nog maar de vraag of de tariefstelling stand zal houden bij de rechter.
Met name bij hoge bouwkosten kan wellicht sprake zijn van een onredelijke
belastingheffing. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.

Advocaten bij de sector gebiedsontwikkeling van Boekel De Nerée N.V.,
Amsterdam

Reageer op dit artikel