nieuws

Water van Dommel wordt virtueel schoongehouden

bouwbreed

‘Samen slim schoon’ is het motto van het beheerproject Kallisto om het water van het riviertje de Dommel zo schoon mogelijk te houden. Meetwaarden moeten voorkomen dat rioolwater tijdens een plensbui ongezuiverd via overstorten in de rivier komt op plekken waar natuur en milieu dat niet kunnen hebben.

“Kallisto is het eerste project dat waterstromen beheert aan de hand van het vuil dat ze meevoeren”, zegt Ar­jen van Nieuwenhuijzen van waterschap De Dommel, die het project mede coördineert.
In Kallisto werkt De Dommel samen met de waterschappen Brabantse Delta en Vallei & Eem. De universiteiten van Wageningen en het Belgische Gent doen ook mee, evenals de gemeente Eindhoven en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa). Met het project denken de waterschappen en de gemeente te kunnen voldoen aan de bepalingen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tegen lagere kosten dan met conventionele maatregelen nodig zou zijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat steunt Kallisto met 2,7 miljoen euro subsidie. In totaal kost het project 3,8 miljoen euro. Eind 2011 moet het de eerste resultaten opleveren.
“Meten, monitoren, modelleren en sturen vormen samen een goedkopere methode om het water van de Dommel schoon te houden dan de bouw van bergingsbassins, de aanleg van bergingsriolen en uitbreiding van de zuivering”, zegt Van Nieuwenhuijzen van waterschap De Dommel. De cijfers leren via welke overstort het water van een hevige plensbui in de Dommel mag stromen. De waarden geven ook aan of het water dan eerst moet worden gezuiverd. “Sturen op ecologie”, noemt Van Nieuwenhuijzen dat. “Onvermijdelijke lozingen komen dan daar terecht waar ze de minste schade aanrichten.”
De kwaliteit van het Dommelwater kan volgens hem door overstorten en pieklozingen sterk verminderen. Dat gebeurt door onder meer een overmaat aan ammonium en stoffen die veel zuurstof verbruiken. De Universiteit Wageningen meet de staat waarin het water van de Dommel verkeert. Op tweehonderd plaatsen in het riolenstelsel stellen onder meer druk-, niveau- en debietmeters vast op welke plekken hoeveel water zit. Deze meters zitten onder meer bij de vijftien belangrijkste overstorten. De waarden bepalen of het overstortwater moet worden behandeld. Alle metingen worden online gedaan.

Rekencapaciteit

“Vijf jaar geleden was dit project niet van de grond gekomen vanwege de beperkte rekencapaciteit van computers”, vertelt Van Nieuwenhuijzen. “In de tussentijd is ook de kwaliteit verbeterd van sensoren en meters.” Daarmee is het naar zijn mening niet gedaan. Het Kallisto-project vult de leemten in de benodigde kennis. Ook de organisatie stelt eisen omdat tien gemeenten en het waterschap de verantwoording moeten delen voor de afvalwaterketen. Het oplossen van al die problemen kost volgens de deelnemers aan het project 150 tot 200 miljoen euro.
Vergeleken met louter bouwkundige maatregelen valt deze aanpak 10 tot 30 procent goedkoper uit volgens Van Nieuwenhuijzen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels