nieuws

Gerrit-Jan van der Pol: GMB zet continuïteit boven ambities

bouwbreed Premium

De Betuwse bouwer GMB heeft vorig jaar een daling van de winstmarge moeten incasseren van 5,1 naar 2,9 procent. Nieuwkomers die met dumptarieven de markt afschuimen, zetten de resultaten onder druk.

“Zelden hebben we ons zo vaak moeten beraden over de strategie. Continuïteit
heeft de voorrang gekregen boven ambitie”, zegt directeur Gerrit-Jan van de Pol.
De bouwer uit Opheusden zette vorig jaar een omzet neer van 124,2 miljoen euro.
De oogst was 5 miljoen minder dan in 2008. De winst na belastingen slonk van 4,3
naar 2,4 miljoen euro. “Eind 2008 hebben we nagedacht over de effecten van de
crisis. De gevolgen zijn groter geweest dan we destijds vermoedden. En we staan
nog maar aan het begin van de spanningen”, zegt Van de Pol. Erg moeilijk om, na
jaren van succes, op tijd terug te schakelen. “Achteraf zijn we te laat geweest.
De echte bewustwording kwam in het tweede kwartaal. Na de veranderingen in
kleine stapjes, moesten we ineens met forse passen tegelijk terug. Heel
ingewikkeld. We houden onze strategie vast, behouden onze focus op
betrouwbaarheid en een goede dialoog met de klant. Maar vanwege de prijsdruk
gaan we wel scherper aan de wind varen. Afspraak is afspraak. En dat geldt ook
voor de klant. Daar sturen we op.” GMB concentreert zich op de thema’s water,
energie en bodem. Tachtig procent van het werk komt van overheden. Door
schaarste aan opdrachten in andere segmenten, ontmoet de Betuwse specialist
plotseling uitgeweken utiliteitsbouwers op zijn pad. Aan de onderkant van de
inframarkt duiken ineens bedrijven op die voorheen de overheden als klant altijd
links lieten liggen. Van de Pol: “We zitten in markten waar de drempel tot
toetreding laag is. Dat geeft momenteel prijsdruk. De nieuwe toetreders rekenen
voor design & constructwerk RAW-achtige prijzen. Daar komen ze straks wel
van terug. Inmiddels heb je wel te maken met die platte prijzen.”

Positief

De als innovator aan de weg timmerende directeur van GMB noemt de
ontwikkelingen ten aanzien van de contractvorm design & construct ronduit
positief. Het aanbod heeft zich afgelopen jaren aanzienlijk verbreed.
“Rijkswaterstaat werkt er al mee sinds 2004. Sceptici dachten dat deze werkwijze
bij het rijk zou blijven steken. Maar nee. Ook waterschappen en provincies
passen steeds vaker design & construct toe. De vrijheid van de aannemers
wordt daardoor groter. Bij de gemeenten zie je het contract nog minder. Met
design & construct bedoel ik ook een echt, geen gefingeerd, design &
construct. In het begin zag je nog wel eens RAW-contracten waar de cijfers waren
afgeknipt. Dat noemden ze dan design & construct.” Van de Pol verzekert dat
het bedrijf zijn doelstellingen recht overeind houdt. Wel is het tempo
bijgesteld, zowel financieel als organisatorisch. “Met onze organisatie wilden
we 140 miljoen bereiken. We doen 120 miljoen. Onze doelstelling is 10 procent
bijgesteld. Nieuwe initiatieven worden voorlopig niet opgepakt. Eerst gaan we de
vruchten plukken van alle kennis die via opleidingen en mensen van buiten in
onze organisatie is gepompt. Ook kostenbesparing is aan de orde. Gekeken wordt
naar secundaire arbeidsvoorwaarden en omgangsvormen. Overal ga je langs, van
papiergebruik tot leaseauto’s. Het bed wordt weer opgeschud. Je bent op zoek,
intern zowel als in de samenwerking met leveranciers en onderaannemers, naar
vermijdbare kosten. Leren over de projecten heen. We hebben daartoe het
programma GMB.Beter opgestart.”

Bij GMB Civiel in de regio West-Zuid zag Van de Pol zich – vanwege sterke
vraaguitval – gedwongen in te grijpen in de personele sterkte. De orderstroom
uit de aanleg van havengebonden terreinen en reconstructies voor de gemeenten
viel vrijwel droog.

Ontslaan

“Het ontslaan van mensen geeft emoties, ook bij mijzelf. Toch denk ik dat het
vanuit de kernwaarden van het bedrijf goed is om ook zoiets te doen. We hebben
gezamenlijk de realiteit onder ogen gezien en 38 arbeidsplaatsen geschrapt. Het
grootste deel heeft ander werk kunnen vinden, zes mensen zijn nog zonder baan.
Ik hoop dat dit aantal rond de bouwvak nog verder teruggebracht kan worden.”

Cluster

GMB verbreedde zich vorig jaar met het opzetten van de nieuwe cluster
Installatietechniek. De nieuwe speerpunt komt voort uit de vakgroep pompen en
gemalen, die onderdeel uitmaakte van GMB Rioleringstechnieken. Het opzetten van
een groot installatiebedrijf ligt niet in de bedoeling. “De opmars van
multidisciplinaire en geïntegreerde contracten zet door. Op meerdere terreinen
moet je daarom de kennis in huis hebben. Van infra en betonbouw tot werktuigbouw
en installatietechniek. Als zich problemen voordoen, is dat bij de aansluitingen
van de vakgebieden. Je moet meer in je mars hebben dan het optellen van
offertes. De omzet van Installatietechniek zal dit jaar verdrievoudigen tot 3
miljoen euro.” GMB heeft procedures in gang gezet om het bedrijf statutair te
wijzigen in een structuurvennootschap. De samenhang tussen aandeelhouders,
bestuur en medewerkers gaat veranderen. Aan de huidige stichting van
aandeelhouders worden toegevoegd een raad van commissarissen (onder
voorzitterschap van Jan Casteleijn) en een ondernemingsraad.

Reageer op dit artikel