nieuws

EHS vaak ondergeschoven kind bij gemeenten

bouwbreed

Ruimtelijke ontwikkelingen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) krijgen vaker goedkeuring van gemeenten dan zou moeten. Dat concludeert de VROM-Inspectie na een verkennende steekproef.

Gemeenten zijn te soepel met het toestaan van ruimtelijke plannen in gebieden waar natuur in principe voorrang heeft.
Hoewel de meeste vergunningaanvragen in een dergelijk geval worden afgewezen wegens strijdigheid met de bestemmingsplannen, ziet de VROM-Inspectie dat in de gevallen waar wel inhoudelijk over geoordeeld wordt, gemeenten de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur vaak niet goed toegepassen. Deze spelregels geven de gemeente een handvat waarmee zij een afweging kan maken over al dan niet toestaan van de ruimtelijke plannen. Volgens die regels moeten gemeenten eerst kijken of de ontwikkeling ‘een significant effect’ heeft. In de praktijk beantwoorden gemeenten deze vraag meestal op basis van een eigen inschatting in plaats van onderzoek of een quickscan door deskundigen, constateert de VROM-Inspectiedienst.
De vraag of sprake is van ‘een groot openbaar belang’ werd meestal uitgelegd in het voordeel van de ruimtelijke ontwikkeling. Het helpt daarbij niet dat terminologie als ‘een groot belang’ niet nader is ingevuld. In slechts één van de twaalf gevallen zijn alternatieven onderzocht. Vier van de acht ondervraagde gemeenten wist niet van het bestaan van de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur.

Afbrokkeling

In het merendeel van de onderzochte gevallen ging het om kleine projecten. Vele kleine ingrepen kunnen volgens de VROM-Inspectie echter leiden tot afbrokkeling van de Ecologische Hoofdstructuur. Gemeenten laten zich vaak leiden door pragmatische overwegingen, concludeert VROM-Inspectie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels