nieuws

Actieprogramma om kantorencrisis te beteugelen

bouwbreed

Marktpartijen en overheden slaan de handen ineen om de kantorencrisis te beteugelen. Op de kantorentop in Rijswijk is de afspraak gemaakt uiterlijk in september een gemeenschappelijk actieprogramma te presenteren.

“Het ingrijpen in de kantorenmarkt is urgent”, zegt de Utrechtse gedeputeerde
Wouter de Jong. “In Nederland staat 6,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte
leeg. In Utrecht alleen al net zo veel als 10.000 appartementen. Goed dat Den
Haag maatregelen wil treffen.” De ontwikkelaars van Neprom, de investeerders van
IVBN en de overheden zitten voorlopig op één lijn. Ook de vertegenwoordigers van
Rijk, provincie (IPO) en gemeenten (VNG) kunnen zich vinden in de gekozen
strategie. Ieder voor zich zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Minister
Tineke Huizinga noemt bijzonder dat de overheid en bedrijfsleven zich op de
kantorentop zo snel hebben gevonden. “Iedereen erkent de ernst. Nu gaan we aan
de slag om het probleem op te lossen. Of de rijksoverheid met geld over de brug
komt? Over geld heeft geen van de partijen gesproken. Ik sta een aanpak voor
zoals die is afgesproken voor het tegengaan van wildgroei bij de
bedrijventerreinen. Iedereen moet pijn lijden.” De minister wijst op het
convenant van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO). Vastgelegd is om bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen
regionaal samen te werken onder regie van de provincies. De afspraken worden
verder aangescherpt in een nog te formuleren SER-ladder. Zo’n aanpak moet ook
bij de kantoren helpen. Nieuwe locaties buiten het stedelijke gebied mogen
voortaan geen werkbestemming krijgen als binnen de bebouwde kom nog voldoende
locaties bestaan voor herontwikkeling. De minister verruimt de mogelijkheden om
leegstaande kantoren tijdelijk een andere bestemming te geven. De maximale
termijn voor zo’n gedaanteverwisseling wordt geschrapt. Brancheorganisatie IVBN
van de institutionele beleggers constateert dat afgelopen tien jaar de
kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter is toegenomen. In dezelfde
periode groeide de leegstand met 6 miljoen meter. De effectieve vraag bedroeg al
die jaren dus slechts een miljoen vierkante meter. Als de lijn wordt
doorgetrokken naar de totale voorraad dan zal volgens de IVBN de leegstand in
2020 oplopen tot 14 miljoen vierkante meter.

Reageer op dit artikel