nieuws

Dbfmo gaat een volgende volwassenheidsfase in

bouwbreed

aanhefEen nieuw instrument benutten op het moment dat de markt daar mogelijkheden toe biedt, vraagt enig lef. De ontwikkelingen op het gebied van dbfmo laten daarvan recent een paar sterke staaltjes zien. Nu is het moment aangebroken om te leren van die ervaringen, en die ervaringen te vertalen naar verdere verbeteringen. In dit artikel staan de resultaten van een inspirerende ‘benen-op-tafelsessie.

Dbfmo is een van de ultieme manieren om het beste uit de markt te halen in termen van effectiviteit en efficiency. Op het moment dat de geesten er rijp voor waren, zijn in een relatief kort tijdsbestek meerdere dbfmo’s in de markt gezet. Deze snelheid getuigt van doortastendheid! Leren van opgedane ervaringen wordt door deze doortastendheid moeilijk. Immers, de ene aanbesteding is nog niet afgerond of de volgende dbfmo- aanbesteding is alweer gestart. En dat vindt allemaal ook nog plaats in tijden van verandering. Leren van nog niet opgedane ervaringen in de toekomst is natuurlijk niet mogelijk, maar je kunt vraagstukken wel uitdiepen en verder op consequenties analyseren in een dialoog met betrokken partijen. Significant heeft met het oog op toekomstige dbfmo aanbestedingen een aantal interessante vraagstukken gedestilleerd. Deze capita selecta betroffen:
(a) De aanbesteding – stellen we de relevante vragen en geven we genoeg tijd voor antwoord?
(b) De bonus-malus systematiek – een effectieve prikkel?
(c) De aansturing van consortia- één entiteit of meerdere entiteiten ineen?
(d) De marktwerking na de eerste gunning – wordt de onderlinge concurrentie verzwakt? In een benen-op-tafelsessie zijn deze capita selecta met mensen die direct bij dbfmo-projecten betrokken waren en/of zijn, uitgediept.
De conclusies die zijn getrokken? Dbfmo is een uitstekend middel om het beste uit de markt te halen en is houdbaar voor de toekomst. En we kunnen het middel absoluut nog verder verbeteren.

Conclusies

De belangrijkste conclusies staan hierna opgesomd.
Unaniem wordt de mening gedeeld dat de aanbestedingsdocumenten voor een dbfmo zeer omvangrijk zijn. Teveel van het goede, ingegeven door de behoefte om zoveel mogelijk onzekerheden af te dekken. Dit leidt tot ongewenste druk bij de aanbieders om in een relatief korte tijd een groot aantal vragen te beantwoorden waarvan de uitvoeringsconsequenties soms niet voldoende overzien kunnen worden. Een van de conclusies is dat je voor een dbfmo-contract een partner in plaats van een leverancier selecteert. Eigenlijk zou je als aanbiedend consortium en aanbestedende dienst meer partner-in-business moeten zijn. Dat impliceert ook: bepaalde risico’s delen. Het beschrijven van allerlei situaties die in de offertes moeten worden afgedekt, komen daarmee te vervallen. Minder eisen dus. Hoewel dbfmo op zich innovatief is, is de marktbenadering nog sterk conservatief in de zin dat de aanbestedingsdocumenten nog wel sterk gericht zijn op het voorschrijven en ligt er een stevige bonus-malussystematiek aan ten grondslag. Dit gaat vergezeld van zware selectie-eisen en gunningscriteria. Bij dbfmo lijkt de keus te moeten worden gemaakt tussen de uitersten ‘traditioneel bouwen met een vleugje innovatie’ versus ‘visionair voorzieningen inkopen zonder degelijkheid’. Wellicht moeten we meer opschuiven naar rechts. En van het aanbesteden van een werk naar een dienst. Overigens ligt er ook aan de consortiumzijde nog een stevige uitdaging. De bedrijven die zich binnen de consortia bezighouden met design & build hebben min of meer de ‘macht’ tijdens de inschrijving. maintenance & operate komt pas later aan bod en worden veelal vanuit een afhankelijke positie ingeschakeld. Mogelijke kansen voor verdergaande innovatie worden daardoor gemist. Ideeën over hoe dat beter zou kunnen zijn er zeker. Over de vraag of de opdrachtgever hierin een rol moet spelen was de tendens onder de aanwezigen naar ‘nee’. Hier ligt een uitgelezen mogelijkheid voor de partijen binnen de consortia.

Schaars

Het inschrijven op een dbfmo-aanbesteding kost relatief veel geld, tijd en daarmee menskracht. Relevante kennis en ervaring bij de menskracht is cruciaal. Gezien het relatief beperkte aantal dbfmo-contracten is kennis en ervaring op dat terrein een schaars goed. Bovendien is het aantal aanbieders in de markt beperkt. Het temporiseren en inplannen van de aanbestedingen, zo mogelijk over verschillende opdrachtgevers heen, draagt ertoe bij dat ongewenste pieken worden voorkomen en de consortia steeds weer hun beste mensen kunnen inzetten. Dit leidt uiteraard weer tot kwalitatief betere aanbiedingen en is daarmee in het belang van de aanbestedende diensten.
De eerste slag is gemaakt en gewonnen: dbfmo is inmiddels gangbaar. Het gaat er nu om de essentie van de samenwerking goed onder te brengen in de aanbesteding en de overeenkomst.. Het gaat om de kunst van het weglaten: dunner maar doordachter vanuit de aanbestedende dienst, eenvoudiger voor maar meer onderscheidend onder de inschrijvers.
Beide auteurs zijn werkzaam bij Significant en waren in de afgelopen jaren betrokken bij meerdere dbfmo-aanbestedingen

Reageer op dit artikel