nieuws

Crisis noopt tot vervroegd cao-overleg

bouwbreed

CNV Vakmensen wil de flexibilisering in de bouw een halt toeroepen.

Dat heeft de bond bekendgemaakt bij de start van de onderhandelingen voor een
nieuwe bouw-cao. De bouwbond vindt dat de flexibilisering, de uitbesteding van
werk en de inzet van zelfstandigen zonder personeel in de bouwsector te ver zijn
doorgeschoten. “Het gevolg is dat het draagvlak onder de cao en daarmee de
financiering van belangrijke collectieve voorzieningen, is afgenomen. Dat vinden
wij geen goede ontwikkeling”, aldus onderhandelaar Gijs Lokhorst van de
CNV-bond. Hij stelt voor om samen met werkgevers een studie te verrichten naar
de wenselijke en onwenselijke gevolgen van flexibilisering.

Overleven

Bouwend Nederland ziet in de huidige crisis juist aanleiding om de
mogelijkheden voor bedrijven op het personele vlak te verruimen. Het eerste
conflict ligt daarmee op de loer. “Bouw- en infrabedrijven moeten vooral zien te
overleven”, maakt de werkgeversorganisatie duidelijk. “Daarom zal ook worden
ingezet op meer flexibiliteit en maatwerk voor werkgevers op het gebied van
arbeidstijden en het afsluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.”

Zekerheid

Onder druk van de crisis zijn de eerste onderhandelingen over een nieuwe cao
gisteren al van start gegaan, negen maanden voor het aflopen van de huidige
overeenkomst. “De cao biedt zekerheid en dat is wat werknemers nu nodig hebben”,
verklaart FNV-onderhandelaar Mieke van Veldhuizen. De bouwbonden eisen een
loonsverhoging van 1,25 procent om de koopkracht van de 160.000 bouwwerknemers
op peil te houden. Geen salarisverbetering, de zogenoemde nullijn, is voor CNV
en FNV onbespreekbaar. Verder eisen ze dat de huidige crisismaatregelen,
waaronder het project anticyclisch opleiden, worden voorgezet. Ook moet extra
worden ingezet op opleiden en ontwikkelen van nieuw en bestaand personeel,
vinden de bonden. Na 2012 zal immers de vraag naar vakkrachten toenemen door
economische groei en voortgaande vergrijzing in de sector. Bouwend Nederland is
het daarmee eens, maar waakt voor kostenverhogingen. Aanpassing van de
garantielonen voor leerlingen ziet zij daarom niet zitten. “Deze zijn nu, met
circa 180 procent van het minimumloon, zo hoog dat het afbreuk doet aan het
optimaliseren van de instroom.”

Reageer op dit artikel