nieuws

Een groene kans voor open doel

bouwbreed

De afgelopen week presenteerden de denktanks van zeven politieke partijen het rapport Nederland krijgt Nieuwe Energie. Hierin wordt gepleit voor een Deltaplan Nieuwe Energie om een versnelde omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 mogelijk te maken. Daarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse energiebesparing van 3 procent en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7 procent.

Opvallend in het partijoverstijgende voorstel is dat vrijblijvendheid wordt
ingeruild voor meer verplichtende maatregelen. Zo wordt er gepleit voor de
instelling van een Energietransitiefonds, fiscale vergroening en een duidelijk
en robuust subsidiestelsel. Om duurzame energieopwekking een extra impuls te
geven, wordt bovendien een feed-in tarief ingevoerd, waarbij de
energieleverancier verplicht wordt om hernieuwbare energie voorrang te geven op
het net. Het urgentiebesef bij de partijen is manifest. Onderdeel van het plan
is de invoering van een Deltawet voor duurzame energie en de vorming van een
ministerie voor Energie van waaruit de energietransitie wordt aangestuurd. Ook
tijdens het congres van het Platform energietransitie Gebouwde omgeving (PeGo)
afgelopen donderdag werd gesproken over ‘Verleidelijk verplichten’, ofwel het
nemen van verplichtende maatregelen om de gewenste energietransitie tot stand te
brengen. Een energiebesparingsfonds is een serieuze optie, waarbij verrekening
via de ozb een mogelijkheid is. Ook een verhoging van de energiebelasting op
basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en een verplichting om een woning
binnen twee jaar na aankoop op Energielabel B te brengen, konden op instemming
vanuit de zaal rekenen. Met het huidige beleid gaan we het niet redden, het is
tijd voor een krachtig en vooral consistent overheidsbeleid met een dwingender
karakter dan nu het geval is. Tegenstanders hebben de neiging te wijzen op de
hoge kosten van energietransitie. Maar als we nu niet in actie komen en
maatregelen nemen, zullen de kosten in de toekomst veel hoger uitvallen. Elk
jaar dat we wachten, betekent immers een versterkte klimaatverandering met grote
ecologische en economische schade als gevolg. Laten we vooral niet vergeten dat
investeren in energiebesparing en duurzaamheid een enorme impuls betekent voor
de Nederlandse economie. Uit het visiedocument ‘Een groene kans voor open doel’
dat Uneto-VNI deze week publiceert, blijkt dat alleen al voor de
installatiebranche de positieve effecten fors zijn. Zo zorgen grootschalige
verbeteringen aan de energie-efficiency van gebouwen voor een toegevoegde waarde
van 1200 miljoen euro per jaar en 22000 nieuwe arbeidsplaatsen. We staan aan de
vooravond van nieuwe verkiezingen. Dit is het moment om te kiezen voor een
duurzame samenleving waarin het bedrijfsleven de ruimte krijgt om de ambities
waar te maken en de doodlopende weg van een verspillende economie te verlaten.
Laat dat de teneur zijn van de verkiezingsprogramma’s voor 9 juni aanstaande.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel