nieuws

Versnelling door toepassing beton beton

bouwbreed

Nu de Eerste Kamer behandeling van de Crisis- en herstelwet opnieuw heeft vertraagd dreigt de noodzakelijke bouwimpuls zijn effect te verliezen

Versnelling in het totstandkomen van de gewenste nieuwbouw is echter noodzakelijk. De betonsector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, meent Ton Pielkenrood.
Iedereen zal het erover eens zijn dat duurzame en grootschalige stedenbouw en gebiedsontwikkeling noodzakelijk zijn in een herstelperiode na de financiële crisis. Niet alleen om een structurele impuls aan de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid van de sector te geven, maar ook omdat er behoefte is aan nieuwbouw, die in kwantitatief en kwalitatief opzicht voldoet aan de wensen en normen van de bevolking en ook een deel van de oude voorraad vervangt. Het gaat daarbij zeker niet alleen om woningbouw, maar ook om utiliteitsbouw, de aanleg van de daarbij behorende infrastructuur en meer generiek om gebiedsontwikkeling.
Onderzoek en beleidsprioriteiten geven vrij nauwkeurig aan dat nieuwbouw vooral kansrijk en noodzakelijk is in krachtwijken en op verouderde bedrijfsterreinen. Deze kennen een schaal die het procesmatig en bedrijfseconomisch mogelijk maakt op een effectieve en planmatige manier nieuwbouw te plegen. Toch gebeurt het nog onvoldoende en zeker niet op effectieve schaal. Ook wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de bouwtoelevering, de uitvoerende aannemerij en de afbouwbedrijven bieden om snel en hindervrij kwalitatief hoogwaardig te bouwen. Bouwend Nederland, Aedes, G32, het zijn slechts enkele van de organisaties die daar vanuit hun eigen verantwoordelijkheid op aandringen. Ook het kabinet ziet dat er doorgepakt moet worden, zeker ook om aan de vraag aan woningen, locaties of infrastructuur te kunnen blijven voldoen. Kleinschalige oplossingen, renovatie e.d. zijn over het algemeen niet of onvoldoende (maatschappelijk) rendabel en verantwoord. De kosten en de tijdinvestering wegen niet op tegen de uiteindelijke opbrengsten. Het blijkt in de praktijk nauwelijks mogelijk – tenzij zwaar gesubsidieerd – op deze wijze te bouwen. Daar hoeft niet romantisch over gedaan te worden. Wanneer gekozen wordt voor nieuwbouw en grootschalige herstructurering betekent dat over het algemeen ook sloop.

Positieve impuls

Het duurzaam afbreken van gebouwen is betrekkelijk arbeidsintensief, hetgeen een positieve impuls voor de werkgelegenheid oplevert. Duurzame sloop houdt in dat met respect voor de bestaande omgeving, gericht op hergebruik van de materialen, de woningen snel worden verwijderd. Die kennis en ervaring zijn gelukkig royaal voor handen. Zoals wellicht bekend zijn betonproducten in de bouw niet alleen 100 procent recyclebaar of herbruikbaar, ook kunnen grote hoeveelheden bouw- en sloopafval worden hergebruikt in beton. Nieuwbouw in combinatie met de toepassing van beton levert ook andere hoogwaardige kwaliteiten op. Onderzoek heeft uitgewezen welke voordelen betonproducten ten opzichte van andere bouwmaterialen kennen. Zowel in de bouwfase als in het gebruik (en uiteindelijk ook bij renovatie of sloop). De voordelen zijn flexibiliteit en uniformiteit (slimme concepten), snelheid en efficiency (waardoor tijdens het bouwproces minder overlast ontstaat). Bij de exploitatie van betonproducten in woningen of utiliteitsbouw speelt duurzaamheid en vooral energiebesparing in combinatie met een goed binnenklimaat op vele wijzen een doorslaggevende rol (thermische massa, betonkernactivering, comfort enz.). Daarbij komt dat de ervaringen met het bouwen met (prefab)beton in ons land sterk en positief zijn.

Perspectief

Kortom, het toepassen van betonproducten kan de noodzakelijke versnelling in het totstandkomen van de gewenste nieuwbouw realiseren. De betonsector, verenigd in de BFBN, wil in dat perspectief graag blijvend bijdragen aan de oplossing van veelal samenhangende problemen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, stedelijke vernieuwing, duurzame gebiedsontwikkeling en kennisdeling. Daarom zal onze sector samen met andere private en publieke partners uit de bouwkolom verder invulling geven aan een snelle en adequate aanpak, waarbij enerzijds maatwerk en anderzijds duurzaamheid de kernbegrippen zijn.
Directeur van de BFBN, de overkoepelende organisatie en belangenbehartiger van de Nederlandse betonproductenindustrie

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels