nieuws

Waterschap investeert in ecologische oevers

bouwbreed Premium

In het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt de komende vijf jaar 25 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Op stapel staat onder meer de aanleg van ecologische oevers.

De investeringen worden gedaan door verscheidene partijen, waaronder
provincies en gemeenten. De grootste investering, 13,8 miljoen euro, doet het
waterschap zelf. Het terugdringen van de fosfaatbelasting om de kwaliteit van
het water te stimuleren en verbetering van de inrichting van het watersysteem
zijn de voornaamste maatregelen die het waterschap aankondigt. Dit maakt onder
meer baggerwerkzaamheden noodzakelijk. Zo wordt de bodem van rivier de Vecht
gesaneerd. Verder gaat het waterschap rioolwaterzuiveringsinstallaties
renoveren. Indien renovatie geen soelaas biedt, worden nieuwe
zuiveringsinstallaties gebouwd.

Waterkeringen

Het werk gebeurt vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze
schrijft voor dat voor het einde van 2012 diverse maatregelen in gang moeten
zijn gezet om het water schoon te maken. Deze maatregelen dienen uiterlijk in
2015 te worden afgerond. De organisatie dat de dijken rond grote wateren binnen
het beheergebied in goede staat verkeren. Regionale waterkeringen moeten worden
onderzocht of ze voldoende bescherming bieden of dat reconstructie noodzakelijk
is. Vaststaat dat sommige polders zullen worden ingericht als
calamiteitenpolder. Deze dienen om in geval van nood water tijdelijk te bergen.
De plannen zijn vervat in het Waterbeheerplan 2010-2015 dat onlangs openbaar
werd gemaakt.

Reageer op dit artikel