nieuws

Kennis wetgevingversnelt project

bouwbreed Premium

Met de omgevingsvergunning kunnen burgers en ondernemers gemakkelijker, goedkoper en sneller de vergunningen van de gemeente krijgen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren

Dit is één van de koppen op de site van VROM in 2008. In theorie klinkt het prima, maar Lars Wuijster vraagt zich af of dit in de praktijk ook zo werkt.
De afgelopen jaren is er door VROM, brancheorganisaties, VNO-NCW en adviesbureaus veel tijd en geld geïnvesteerd om iedereen voor te bereiden op de invoering van de Wet algemente bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Nu, ruim een jaar na bovengenoemde koppen op de VROM website, is de invoeringsdatum van de Wabo weer uitgesteld en is nog niet duidelijk wanneer deze ingevoerd gaat worden. Daarmee is het ook onduidelijk of versnellingen in procedures daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. In de discussies de afgelopen maanden is de aandacht vooral uitgegaan naar de vergunningverlening; de tijd die nodig is om een vergunning te verlenen nadat deze definitief is ingediend. De tijd die nodig is om een goede vergunningaanvraag op te stellen en dit proces goed te laten verlopen is echter eveneens significant in de totale planning van initiatieffase tot realisatie. Overheden, bedrijven en projectontwikkelaars moeten voor het realiseren van projecten zoals gemalen, zuiveringen, ‘Ruimte voor de Rivier’ projecten en (her)inrichting van nieuwe bedrijfsterreinen veelvuldig vergunningen aanvragen en verschillende procedures doorlopen. Hierbij valt te denken aan het aanvragen van bouw-, milieu- en natuurbeschermingsvergunningen maar ook aan het doorlopen van procedures zoals Milieu Effect Rapportages en bestemmingsplannen. Al deze vergunningen en procedures vergen hun ‘eigen’ deelonderzoeken, kennen soms verschillende doorlooptijden en zijn nogal eens onderling verweven. Sommige vergunningen mogen pas afgegeven worden als andere verleend zijn. Hoewel de Wabo straks de, theoretische, mogelijkheid biedt om alle procedures te combineren, is de verwachting dat veel initiatiefnemers dit toch in delen blijven doen. Redenen hiervoor kunnen zijn om risico’s te spreiden of eenvoudigweg omdat nog niet alle informatie in de initiatieffase beschikbaar is.

VoordeelVooral in de initiatieffase is, los van de Wabo, veel tijdwinst te boeken. Dat de Wabo het vervolgens mogelijk maakt dat de vergunning snel verleend kan worden, is een bijkomend voordeel. In de praktijk blijkt dat initiatiefnemers niet altijd met de meest urgente onderwerpen starten. Hoe een gebouw eruit komt te zien is belangrijk maar als men weet waar dit komt te staan, is het verstandig om alvast naar zaken als geluid, archeologie of ecologie te kijken. Het komt voor dat, voordat gestart kan worden met de bouw, bijvoorbeeld vleermuiskolonies in drie verschillende seizoenen geïnventariseerd moeten worden. Het kan ook voorkomen dat geluidruimte in een gebied beperkt is en dat het bevoegd gezag eerst een hogere waarde procedure zal moeten doorlopen.

Initiatief

Het is dus zaak om bij de start van een initatief zo snel mogelijk de verschillende procedures en benodigde deelonderzoeken te inventariseren en deze te plannen om zo vertragingen te voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier deelonderzoeken zodanig uitgevoerd en opgesteld kunnen worden dat ze voor meerdere procedures geschikt zijn. Samenvattend kan worden gesteld dat de Wabo een bijdrage kan leveren aan het versnellen van procedures maar dat vooral in de initiatieffase van een project sowieso veel tijdwinst geboekt kan worden. Met kennis van wetgeving en procedures en slim schakelen kunnen significante projectversnellingen worden gerealiseerd.

Manager vergunningenmanagement
Tauw www.tauw.nl

Reageer op dit artikel