nieuws

Personeel behouden op grillige arbeidsmarkt

bouwbreed Premium

Tijdens economische bloei is er in de bouw een schreeuwend tekort aan kwalitatief goed personeel en in tijden van recessie worden de medewerkers in grote aantallen ontslagen

Jan de Koning vindt het de hoogste tijd om afspraken te maken over het stabiliseren van de kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsmarkt in de bouw.
Wanneer wij de productiviteit in de bouw nader beschouwen komen we al snel tot de conclusie dat die sterk fluctueert. De bouwproductie en de werkgelegenheid gaven vanaf 2000 tot en met 2003 een scherp dalende trend te zien ten opzichte van de economische groei. Van 2003 nam de productie en de werkgelegenheid wel toe in de bouw, maar de economie in zijn totaliteit kende een scherpe stijging. Door de kredietcrisis nam eind 2008 zowel de economie alsmede de productiviteit sterk af met als gevolg dat als reactie daarop vanaf half 2009 de werkgelegenheid in de bouw sterk aan het afnemen is. Ook is bekend dat na de kredietcrisis in 2011 de economie naar verwachting zal gaan aantrekken waarbij de vraag naar medewerkers in de bouw weer zal toenemen. Met deze toename en de vergrijzing in het vooruitzicht kan worden vastgesteld dat er weer een grote behoefte gaat ontstaan aan goed opgeleide medewerkers. Maar die medewerkers zijn er niet in voldoende mate en die arbeidskrachten die in het verleden ontslagen zijn zullen niet zo snel naar de bouw terugkeren wanneer zij inmiddels elders in een andere bedrijfstak werk hebben gevonden. SFlbContinuïteitHet probleem voor bouwbedrijven is dat er geen redelijke continuïteit in werkaanbod bestaat. Zodra er sprake is van ‘pieken en dalen’ in de bouw zien wij dat onmiddellijk terug in de personele bezetting. Daar komt nog bij dat een gemiddeld bouwbedrijf niet in staat is om voldoende financiële reserves op te bouwen. Ze worden, ondanks maatregelen als deeltijd- WW, vaak gedwongen om bij terugval in de productie hun medewerkers te ontslaan. Wanneer de productiviteit in de bouw zo grillig blijft als het nu is zullen er altijd arbeidsmarktproblemen blijven bestaan in de bouw. Hoogste tijd om na te denken over mogelijkheden om de arbeidsmarkt in de bouw meer stabiliteit te geven. Vanuit de productiviteit is niet de verwachting dat op termijn meer continuïteit in de opdrachten zullen komen. Het is om die reden dat meer gezocht moet worden in het ‘in de hand krijgen’ van de arbeidsmarkt in de bouwnijverheid. Het om de circa vijf jaar fors afscheid nemen van medewerkers om vervolgens twee jaar later weer campagne te voeren voor het aantrekken van medewerkers is niet de oplossing. Hier geen maatregelen in nemen betekent kapitaalvernietiging.Om tot maatregelen te komen is het goed om de arbeidsmarkt in de bouwnijverheid te plaatsen in het perspectief van lange termijn denken. Dit betekent dat initiatieven moeten worden genomen om de pieken en dalen in de arbeidsmarkt op te vangen en tevens te zorgen dat de kwaliteit van onze medewerkers binnen de bedrijfstak blijft. Het vasthouden van de kwaliteit heeft niet alleen de uitstraling van een stabiele arbeidsmarkt maar ook als neveneffect het verbeteren van het imago van de bedrijfstak. Ondanks het feit dat jonge mensen meer dan in het verleden niet meer kiezen voor de ‘zekerheid’ van een baan zijn zij wel op zoek naar bedrijven waar carrière kan worden gemaakt. En carrière maakt je niet wanneer je weet dat je na een aantal jaren weer op straat kan komen te staan. Interessant zou zijn om eens na te denken over het inrichten van een arbeidspool specifiek voor de bouwnijverheid. Een dergelijke pool biedt werkgevers en werknemers kansen om op het juiste moment te kunnen beschikken over kwalitatief goed en voldoende personeel. In economische goede tijden met veel werkaanbod is deze arbeidspool vrijwel ‘leeg’ aangezien de deelnemers aan de arbeidspool zijn ondergebracht bij bouwbedrijven die lid zijn van de arbeidspool. In slechte economische tijden zijn de medewerkers ondergebracht in de arbeidspool in afwachting van betere tijden. Gedurende de tijd dat deze medewerkers in de arbeidspool zitten en er geen werk is ontstaat er tijd om aandacht te besteden aan scholing en training teneinde bij het aantrekken van de economie ‘up-to-date’ weer aan de slag te gaan. Het zal duidelijk zijn dat de overheid mee kan werken aan het behouden van de kwaliteit voor de bouwnijverheid wanneer zij bereid is om de medewerkers die deel uit maken van deze arbeidspool in aanmerking te laten komen voor een WW-uitkering. Daar waar thans bij sommige bouwbedrijven sprake is van deeltijd-WW verplaatst deze tijdelijke deeltijd-WW zich naar de arbeidspool. Belangrijk is echter dat met een arbeidspool kwalitatief goed personeel behouden blijft voor de bedrijfstak bouwnijverheid.

Leren

We kunnen leren van de ervaringen van de gevolgen voor de arbeidsmarkt in de bouw in tijden van crisis en hoog conjunctuur. Om in de toekomst te kunnen ‘bouwen’ op een standvastig arbeidspotentieel is het goed om als bedrijfstak bouw de verantwoordelijkheid op te nemen om medewerkers in de bouw meer aan ons te binden. Niet alleen in tijden van hoogconjunctuur maar ook in tijden van crisis. Wanneer dat lukt dan is sprake van een goed en modern personeelsbeleid. En wanneer daarvan sprake is komt het met het imago van de bedrijfstak bouwnijverheid ook wel goed.
Jan de Koning MCM
Directeur BOB
Zoetermeer
dekoning@bob.nl.
www.bob.nl

Reageer op dit artikel