nieuws

Toepassing afspiegelingsbeginsel niet zo strikt als wordt gedacht

bouwbreed

Zijn de categorieën uitwisselbare functies en de bedrijfsvestiging vastgesteld, dan dienen de werknemers te worden ingedeeld in leeftijdscohorten

Deze leeftijdsgroepen zijn 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. Bij de verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen geldt het volgende: de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies moet, voor en na de ontslagprocedure, verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk zijn. Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.
Het moment waarop de werknemers in de leeftijdsgroepen worden ingedeeld, de zogenoemde peildatum, vormt de basis voor de vaststelling van de ontslagvolgorde. Het hoeft geen betoog dat het verschuiven van een peildatum een ander beeld te zien kan geven in de ontslagvolgorde. Binnen een maand tijd kan een werknemer immers een jaar ouder worden en in een andere leeftijdscategorie vallen. Aangezien de leeftijdsopbouw binnen de categorie uit uitwisselbare functies voor en na de ontslagprocedure verhoudingsgewijs zoveel mogelijk hetzelfde moet zijn, kan het een heel ander beeld te zien geven. Indien u als werkgever overweegt een reorganisatie door te voeren, dient u dus ook stil te staan bij het moment waarop u in een ander wenst te realiseren.
Voorts is van belang op te merken dat het afspiegelingsbeginsel niet hoeft te worden toegepast indien er sprake is van een unieke functie of wanneer een categorie uitwisselbare functies geheel komt te vervallen. Gelet op het voorgaande kunt u als ondernemer hier, binnen beperkte mate en de mogelijkheden die de feiten en omstandigheden geven, sturing aangeven.
Indien het al niet mogelijk is met voorgaande hulpmiddelen de groep voor ontslag voor te dragen en werknemers te sturen, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om ten aanzien van bepaalde werknemers te betogen dat zij onmisbaar zijn voor de organisatie. De mogelijkheden hiervoor zijn onlangs verruimd door aanpassing van het ontslagbesluit. De betreffende werknemer wordt dan buiten beschouwing gelaten en de eerstvolgende werknemer komt dan voor ontslag in aanmerking, mits dit is onderbouwd door schriftelijke stukken waaruit blijkt dat de werkgever een duidelijk en bestendig beleid voert waaruit volgt dat aan werknemers eisen worden gesteld wat betreft het verwerven van kennis en bekwaamheden voor het verrichten van de functies die door de ontslagene worden getroffen.
En de werkgever moet bovendien aannemelijk maken dat de werknemer op wie het verzoek betrekking heeft daadwerkelijk over die kennis en bekwaamheden beschikt die voor het functioneren van de onderneming van zodanig belang zijn dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag wordt voorgedragen. Door de werkgever mag maximaal 10 procent meer werknemers met een minimum van één werknemer in de leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar en van 55 jaar en ouder voor ontslag in aanmerking worden gebracht dan op grond van reguliere toepassing van het afspiegelingsbeginsel het geval zou zijn.
Hoewel het afspiegelingsbeginsel vaak wordt gezien als een beperking van de ondernemersvrijheid, is de toepassing daarvan niet zo strikt als wordt gedacht. Indien u met het oog op de continuïteit van de bouwonderneming dient te reorganiseren, lijkt het dus verstandig te bezien in hoeverre u de mogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel optimaal kunt benutten.
Advocaat JPR Advocaten vestiging Groenlo

JPR Advocaten vestiging Zutphen
JPR Advocaten heeft vestigingen in Deventer, Doetinchem, Enschede, Groenlo en Zutphen
Het eerste deel over het afspiegelingsbeginsel stond in Cobouw van vrijdag 9 oktober.

Reageer op dit artikel