nieuws

Woningborg dreigt betaling GIW te stoppen

bouwbreed

Woningborg dreigt betalingen aan het GIW op te schorten. Ook wil de verzekeraar schade verhalen op het garantieinstituut als dat nu niet heel rap met een plan van aanpak voor de liquidatie komt.

Na maanden soebatten en smeken is Woningborg-directeur Rien Smit het meer dan
zat. In een brief waar geen woord Frans in staat, sommeert hij het GIW een plan
van aanpak te overleggen met afdoende en acceptabele oplossingen voor de nog
liggende arbitragezaken. “Bij gebreke hiervan houdt Woningborg zich alle rechten
voor waaronder het recht op opschorting van betaling en verrekening van aan het
GIW verschuldigde bedragen met door Woningborg geleden schade en te lijden
schade”, schrijft hij. Zijn brief is weer een reactie op een brief van het GIW
waarin het instituut aangeeft dat de problemen zijn ontstaan doordat de
Aangesloten Organisaties met als grootste Woningborg nog steeds geen heldere
keus heeft gemaakt aan welk instituut zij in de toekomst de
geschillenbeslechting zal opdragen. Zolang ze dat niet doet kan het bestuur geen
bindende afspraken maken over de overdracht van oude en nieuwe arbitragezaken
met de Raad van Arbitrage, waar Woningborg voor heeft gekozen, of de SER
Geschillen Commissie, waar SWK heen gaat.

Slechte smaak

In zijn brief reageert Smit daar weer uiterst verbolgen op. Hij wijst erop
dat in het verslag van het Directeurenoverleg GIW in april te lezen staat dat
Woningborg definitief heeft gekozen voor de Raad van Arbitrage als
geschillenbeslechter. Dat verslag is gemaakt door de interim-directeur van het
GIW Thijs Spelbos. Dan kan GIW toch niet volhouden niet op de hoogte te zijn.
“Het getuigt naar onze mening van slechte smaak en lafheid om net te doen of u
niet op de hoogte bent van onze beslissing en dit als reden naar voren te
schuiven waardoor u geen actie heeft kunnen ondernemen”, aldus de brief. Voor
Woningborg is dan ook de maat vol. Al sinds begin dit jaar dringt de verzekeraar
er continu op aan om oplossingen te vinden voor de problemen die de liquidatie
van het GIW kunnen en zullen ophouden. Dat kost de Aangesloten Organisaties
alleen maar meer geld waar ze afgelopen tijd al veel extra hebben betaald
vanwege het niet op gang komen van de eigen arbitrage van het GIW, het AIG dat
nu net als het GIW weer zal worden opgedoekt. Woningborg hoopt nu dat het
GIW-bestuur eindelijk de ernst van de situatie inziet en nu tijdig en
professioneel reageert “en zich niet nog verder diskwalificeert als bestuurder”.

Reageer op dit artikel