nieuws

Verdeeldheid over pensioenparameters

bouwbreed

De hoogte van de parameters die worden gebruikt voor de berekening van kostendekkende pensioenpremies, hebben een hele grote invloed op die premies. Economen enerzijds en werkgevers en werknemers anderzijds staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar.

De pensioencommissie Parameters, onder voorzitterschap van oud-CPB-directeur
Henk Don, is met een verdeeld advies gekomen over het maximum verwachte
rendement op beleggingen. Deze parameter die behalve voor de berekening van de
kostendekkende pensioenpremie ook voor de continuïteitsanalyses worden gebruikt,
moet opnieuw worden vastgesteld door minister Donner van Sociale Zaken. Binnen
de commissie zijn de twee leden van de Stichting van de Arbeid, het
overlegorgaan van werkgevers en werknemers, voorstander van het rekenen met een
aandelenrendement dat 25 basispunten lager ligt dan het huidige rendement. Dit
kan leiden tot een beperkte premiestijging voor werkgevers en werknemers in de
orde van 600 miljoen euro. Het Centraal Plan Bureau en De Nederlandsche Bank
vinden dat het maximum van het verwachte rendement op aandelen met 150
basispunten moet worden verlaagd. Zij denken dat de rendementen uit het verleden
deels veroorzaakt zijn door meevallers die niet representatief zijn voor de
toekomst. Deze verlaging leidt tot een totale premiestijging voor werkgevers en
werknemers van 1,9 miljard euro.

Rekenrente

Voordeel van CPB- en DNB-benadering is dat de kans op indexatie van
pensioenen groter wordt en herstel van de dekkingsgraden sneller. De extra
premieverhoging is weer een nadeel, zeker in deze tijd dat de koopkracht van
werknemers en de winstgevendheid van bedrijven toch al onder druk staat. Naast
deze discussie heeft ABP-voorzitter Ed Nijpels geklaagd over een andere
parameter, de rekenrente. Hij klaagt erover dat 1 procent verandering in de
rente direct 20 procent verandering in dekkingsgraad betekent. Hij pleiter
daarom voor de gemiddelde rente over zeven jaar te nemen om dit soort puur
boekhoudkundige schommelingen te voorkomen.

Reageer op dit artikel