nieuws

Ruimtelijk beleid is voortzetting

bouwbreed

De ambities voor de ruimtelijke inrichting in 2010 richten zich vooral op uitvoering van Nota ruimte en het opschonen van het landschap.

Hiermee zet het ministerie van VROM in op voortzetting van het huidige
ruimtelijk beleid. Het departement reserveert een groot deel van zijn budget,
bijna 275 miljoen euro, voor de 23 projecten genoemd in de Nota ruimte. Voor een
deel is de uitvoering reeds in 2009 begonnen en in 2010 komen alle projecten in
de uitvoeringsfase. Daarnaast heeft de Tweede Kamer met de motie van CDA-Tweede
Kamerlid Van Heugten 165 miljoen euro buiten het VROM-budget vrijgemaakt voor de
versnelling van de gebiedsontwikkeling van veertien projecten. Met het
Innovatieprogramma Mooi Nederland wil VROM jaarlijks 1000 tot 1500 hectare
verouderd bedrijventerrein herstructureren. Dit loopt op tot een totaal van 6500
hectare in 2013. Hiervan bevindt 40 procent zich in stedelijk gebied. Ook wil
VROM twee nieuwe rijksbufferzones voor natuurrecreatie inrichten en 200 hectare
aan verspreid liggende kassen opruimen. Ook komt via Mooi Nederland 13 miljoen
euro subsidie beschikbaar voor innovatieve ruimtelijke projecten met een
voorbeeldfunctie. Het kabinet heeft de ambitie de administratieve lasten voor
VROM met een kwart te laten dalen. Met de invoering van een Omgevingsvergunning
en een Omgevingsloket wil zij de procedurelast verminderen, het procesmanagement
verbeteren en de kennis en kunde van de betrokkenen verhogen.

Besparingen

Deze initiatieven moeten 1600 formulieren overbodig maken. De verwachte
besparingen door dit initiatief zijn door het ministerie van VROM geraamd op 105
miljoen euro voor bedrijven en 26 miljoen euro en 18.000 uur tijdsbesteding voor
burgers. Voor het realiseren van duurzaam gebruik van grond, bodem en grondwater
stelt VROM voor volgend jaar 184 miljoen euro beschikbaar. Medio 2010 wil VROM
Impuls Lokaal Bodembeheer invoeren, via deze regeling kunnen decentrale
overheden assistentie krijgen bij de implementatie van het Bodembesluit.

Reageer op dit artikel