nieuws

Reiswijzer 2009: gebiedsontwikkeling botst met wet bij te lage grondprijs

bouwbreed

Gebiedsontwikkeling botst met de wet als gemeenten te lage grondprijzen berekenen of deelnemen in de exploitatie van vastgoed. Beide werkwijzen kunnen leiden tot slepende rechtszaken. Die conclusie trekt de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009.

Het gaat om de prijzen van grond waarop projectontwikkelaars voor eigen
rekening vastgoed laten bouwen. Verkoopt een gemeente zo’n perceel onder de
marktprijs, dan wordt daarmee de koper bevoordeeld boven andere marktpartijen.
Jurisprudentie wijst uit dat de voorzieningenrechter dit niet accepteert. Het
zelfde geldt als vastgoed dat in zo’n gebied is gebouwd meer geld opbrengt dan
bij de ondertekening van het contract was voorzien. In zo’n geval doet de
gemeente er verstandig aan de grondprijs opnieuw te berekenen. “Die moet immers
marktconform zijn en bij hogere vastgoedopbrengsten hoort ook een hogere
grondprijs”, zo legt het document uit. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009
werd deze week gepubliceerd. Hij gidst marktpartijen en overheden door de
ingewikkelde procedures die gelden bij gebiedsontwikkeling. Het document is een
herziene versie van de Reiswijzer Marktpartijen en Gebiedsontwikkeling uit 2007
en werd gepubliceerd door het ministerie van VROM. Neprom laat in een reactie
weten tevreden te zijn met de uitgave. De vorige reiswijzer voldeed niet meer
nadat het Europese Hof zich had uitgesproken in de zaak Auroux. Het ging daarbij
om de ontwikkeling van een recreatiepark in het Franse Roanne. De gemeente had
voor de ontwikkeling van het park een contract gesloten zonder aanbesteding. Het
Europese Hof stelde daarop vast dat het project, waarbij zowel publieke als
commerciële voorzieningen zouden komen, in zijn geheel aanbestedingsplichtig
was. Hierna rezen vragen over de Nederlandse praktijk van de
gebiedsontwikkeling. Het nieuwe document moet onder meer inzicht geven in wat
wel en wat niet is toegestaan bij het ontwikkelen van gebieden. De problematiek
van de verkoop van gronden tegen een te lage prijs en van de deelname van
gemeenten aan de exploitatie van vastgoed, vloeien volgens de reiswijzer voort
uit het Aroux-arrest. De samenstellers van de reiswijzer vragen zich af hoe valt
te voorkomen dat de overheid de indruk wekt opdrachtgever te zijn van een
project dat in werkelijkheid een ontwikkeling voor de markt is.

Reageer op dit artikel