nieuws

De Jager stimuleert herontwikkeling stortplaatsen

bouwbreed

De Jager stimuleert herontwikkeling stortplaatsen

Staatssecretaris De Jager (financiën) gaat het lage tarief op afvalstoffen toepassen bij de afgraving van oude stortplaatsen die worden herontwikkeld.

Volgens het Belastingplan 2010 is herontwikkeling van de ongeveer 4000 oude
stortplaatsen wenselijk vanuit het oogpunt van risicobeheersing of ruimtelijke
ordening. Bij herontwikkeling kan het nodig zijn de stortplaats volledig af te
graven, te herschikken of te isoleren en controleren. Bij het maken van de
afweging tussen verschillende herontwikkelingsmethoden zullen onder meer de aard
van de toekomstige bestemming en de kosten een rol spelen. Afgraven heeft als
voordeel dat eeuwigdurende monitoring en nazorg van een stortplaats niet langer
nodig is en een hoogwaardiger herontwikkeling mogelijk is. Dat gebeurt nu
nauwelijks vanwege de hoge kosten. Het onder het lage tarief brengen van de
afvalstoffen, die na afgraving bij een operationele stortplaats gedumpt moeten
worden, kan in zijn ogen de afgraving van oude stortplaatsen stimuleren. Het
lage tarief zal in zijn plannen gelden als voor de oude stortplaats een
vergunning door de belastinginspecteur is afgegeven. Die zal de vergunning
alleen maar geven als een herontwikkelingsplan is overlegd dat voldoet aan
voorwaarden die de staatssecretaris nog moet opstellen. Voor de nieuwe
faciliteit heeft hij maximaal 20 miljoen euro over. Bij iedere
vergunningverlening wordt een inschatting gemaakt van de lagere
belastinginkomsten. Als die in enig jaar de 20 miljoen dreigen te overschrijden,
dan wordt de regeling voor dat jaar stopgezet. De bewindsman bekijkt nog of de
‘stilzwijgende toestemming’ hierop van toepassing wordt verklaard. Als de
belastinginspecteur te laat is met de vergunning of het afwijzen ervan, dan is
de vergunning automatisch verleend. Het Belastingplan is verder gericht op de
stimulering van het starten en doorgroeien van ondernemingen. Daarbij wordt
vooral gekeken naar het kleinbedrijf. Zo wordt het urencriterium voor de
mkb-vrijstelling, nu minimaal 1225 uur, afgeschaft en wordt de winstvrijstelling
voor mkb’ers verhoogd van 10,5 naar 12 procent. Volgens De Jager verlaagt het
kabinet hiermee de marginale belastingdruk op winstinkomen en bevordert de
doorgroei, ook van deeltijdondernemers. Daarnaast doet hij tal van
vereenvoudigingsvoorstellen die het bedrijfsleven structureel een half miljard
schelen aan administratieve lasten. Zo wordt onder meer het systeem van vrije
vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer vervangen door een vrijstelling
van 1,5 procent van de fiscale loonsom. Het gaat dan om de verstrekking van
bijvoorbeeld werkkleding, kerstpakketten en fietsen.

Reageer op dit artikel