nieuws

‘Volg partijen grond digitaal’

bouwbreed

Hoewel het Besluit bodemkwaliteit( BbK) minder specifieke regels geeft dan het Bouwstoffenbesluit (BsB) lijkt het Willem Hajee dat volstrekt duidelijk is wat schone grond is; grond waarin voor geen enkele milieubedreigende parameter de streefwaarde wordt overschreden.Discussies over schoenen, bijmenging van bodemvreemde stoffen zijn wat mij betreft dan als onzinnig af te doen. Immers, de Wet milieubeheer zegt heel eenduidig dat het verboden is om afvalstoffen in of op de bodem te brengen. Een afvalstof in de zin van de Wet milieubeheer is elke stof waarvoor de eigenaar geen (nuttige) toepassing meer heeft.Een oude schoen in een partij grond, dat mag dus niet. En datzelfde geldt voor plastic of naalden.Opnieuw rijst nu de vraag: wat is er mis met de Nederlandse controlesystematieken?Het BbK eist van een ieder dat stoffen die op of in de bodem worden toegepast, danwel een productie en/of winningscertificaat kennen, danwel aan een partijkeuring zijn onderworpen voor het moment van toepassing. Ook het transport is aan een meldingsplicht onderhevig.Dat aannemer en bevoegd gezag niet meteen aan kunnen geven wat de herkomst van een partij grond is zegt alles over de kwaliteit van de meldingen en registraties. Wij geven al langer aan dat, ook vanuit het oogpunt van fraudebestrijding, het wenselijk zou zijn als de keurmeester en nadien de transporteur een meldingsplicht zouden hebben in een centraal systeem op grond van kadastrale locatie. Te denken valt aan een laag binnen de database van het Kadaster waarin dergelijke registraties worden bijgehouden en waarin een ieder zijn aandeel in het proces eenduidig meldt. Voor de transporteur zou dat een melding voorafgaand aan het transport betekenen en een nieuwe melding na afloop. Daarbij moet dan de ontdoenings- en ontvangstlocatie worden aangegeven. Vanuit een dergelijk digitaal systeem is elke voorgenomen fraude voor te blijven, op voorwaarde dat een redelijke mate van automatische controle wordt uitgevoerd. Controle die kan worden betaald uit een opcent van een vast bedrag per te onderzoeken of te verplaatsen partij grond. Een groot deel van die controles kan digitaal worden uitgevoerd. Er ontstaat dan ook een goedgevulde pot met geld waaruit fysieke handhaving en controle in specifieke (afwijkende) gevallen kan worden betaald.Dan behoren discussies, zoals die zich nu voor de zoveelste keer manifesteren, direct tot het verleden. SP-Tweede kamerlid Remi Poppe kan dan gerust zijn: het veel te ingewikkelde, onrealistische, onuitvoerbare en nimmer goed handhaafbare en kostbare certificeringsplan kan dan de prullenbak in. Want niet certificering maar vakbekwaamheid en beroepsethiek bepalen de uiteindelijke kwaliteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid van uitgevoerd werk. Er is bovendien geen enkele weldenkende speler in deze markt te vinden die zich tegen een absoluut transparant systeem kan verzetten zonder zichzelf ongeloofwaardig te maken. Het verbaast me dan ook dat een hierboven beschreven systeem nog niet bestaat of dat de overheid zich er nog niet hard voor heeft gemaakt. Onze ideeën hebben we al meerdere malen onder de aandacht gebracht van verschillende beleidsmakers en bestuursleden van een branchevereniging. Het zou beter zijn als Remi Poppe daar wat meer aandacht aan zou besteden in plaats van populistische dingen te roepen waarvan hij eigenlijk zelf ook wel weet dat ze effectief geen oplossing bieden. Sterker nog, zijn opmerkingen versluieren slechts het falen van bestaande systemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels