nieuws

‘Toetsing gelijkwaardigheid aan Bouwbesluit gebrekkig’

bouwbreed

De ruimte die het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken bieden voor gelijkwaardige oplossingen wordt nog weinig gebruikt en leidt in de praktijk tot interpretatieproblemen. Dit zorgt voor vertraging in procedures en hogere kosten voor bouwbedrijven.

Dit stelt Stef van der Zee, projectleider Milieu en Veiligheid bij Tauw. Het
probleem is volgens Van der Zee dat een geschikt platform ontbreekt waar de
gelijkwaardigheid kan worden getoetst. “De gremia die er zijn, voldoen niet. Ze
zijn niet specifiek toegespitst op gelijkwaardigheid, ze hebben geen status
binnen de overheid of ze zijn vooral bedoeld voor generieke bouwplannen en dus
niet geschikt voor maatwerk”, stelt hij. Colleges van burgemeester en wethouders
bepalen per gemeente of een variant gelijkwaardig is aan het Bouwbesluit. “Maar
vaak ontbreekt het aan specifieke inhoudelijke kennis bij de ambtenaren, dat
maakt het lastig”, stelt de projectleider. “Bovendien verschilt de bereidheid
tot meewerken van ambtenaren sterk per gemeente.” Het ontbreken van een geschikt
toetsingsplatform kost nu vaak tijd of geld volgens Van der Zee. “Het duurt vaak
langer voordat de bouwvergunning rondkomt, omdat je eerst moet zorgen dat de
neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op wijzen”, licht hij toe. “Ook zorgt
het gebrek aan een geschikte gelijkwaardigheidstoetsing niet zelden voor hogere
kosten. Zo wordt bij brandveiligheid wel de omvang van een mogelijke calamiteit
meegenomen, maar vaak niet de kans dat deze zich voordoet. Nu eist de brandweer
soms een dure sprinklerinstallatie, terwijl die op basis van gelijkwaardigheid
niet altijd nodig hoeft te zijn.”

Werkgroep

Voor milieuvergunningen bestaat sinds 1 augustus 2009 een Werkgroep
beoordeling gelijkwaardigheid bij de helpdesk Infomil. Van der Zee pleit voor
een vergelijkbaar platform voor het Bouwbesluit. “De overheid heeft een aantal
richtlijnen uitgebracht voor specifieke regelgeving, bijvoorbeeld voor het
Brandveiligheidsconcept beheersbaarheid van brand. Het afbranden afgelopen jaar
van een aantal gebouwen die op basis van gelijkwaardigheid zijn goedgekeurd,
toont volgens Van der Zee aan dat de weging niet goed verloopt. “Het ontbreekt
aan goede handvatten voor de verantwoordelijke vergunningverleners. Nu is men óf
te soepel óf te streng.”

Reageer op dit artikel