nieuws

Leg abnormaal lage inschrijving terzijde

bouwbreed Premium

Bij aanbesteding van werken is weer steeds vaker zichtbaar dat opdrachtnemers bereid zijn de opdracht uit te voeren onder de kostprijs. Peter van Gool heeft wel enig begrip voor het nemen van een verlies in moeilijke tijden, maar waarschuwt opdrachtgevers én concurrenten voor al te lage inschrijvingen. De aanbestedingsdocumenten kunnen soelaas bieden.

Een inschrijving tegen een bedrag dat ruim ligt onder het beschikbare budget en de eigen begroting moet bij de opdrachtgever alle bellen doen rinkelen. Het risico dat de kwaliteit zal lijden onder bezuinigingen is groot. Een flinke schadepost kan ontstaan als de opdrachtnemer voor de oplevering failliet gaat of het werk stagneert omdat materialen niet kunnen worden gekocht of onderaannemers kunnen worden ingeschakeld.
Alle aanbestedingsregelingen (UAR, ARW, Europese Richtlijn, BAO) voorzien voor de opdrachtgever in de mogelijkheid een aanbieding terzijde te leggen als sprake is van een abnormaal lage inschrijving. Daarbij beschikt hij over de mogelijkheid de betrouwbaarheid van de inschrijving te onderzoeken. De opdrachtgever die niet in overleg treedt met de laagste inschrijver gaat de fout in als hij niet dat onderzoek verricht en onmiddellijk de inschrijving terzijde legt.

Toetsing

In aanbestedingsprocedures wordt daarom vaak in de documenten een norm geformuleerd waaraan kan worden getoetst of een inschrijving abnormaal laag is. Dit laatste biedt kansen aan de inschrijvers die bij het horen van de uitkomst zich hebben afgevraagd hoe het kan bestaan dat een prijs wordt geboden die ver ligt onder de berekende kostprijs.
Als een opdrachtgever in de informatiefase ingaat op de vraag wanneer hij een inschrijving als abnormaal laag beschouwt, kan ook daaraan een argument worden ontleend om hem te verbieden het werk te gunnen op grond van de (abnormaal) lage inschrijving. Potentiële inschrijvers doen er dus goed aan altijd die vraag te stellen.
De rechtspraak die is uitgelokt door inschrijvers die het niet eens waren met de voorgenomen gunning omdat de laagste prijs abnormaal laag zou zijn, biedt niet veel mogelijkheden. Het betrof steeds zaken die een kortgedingrechter besliste. Het wachten is op hogere rechtspraak. De lijn in die uitspraken is dat geen verplichting voor de aanbesteder bestaat om een abnormaal lage inschrijving buiten beschouwing te laten.
De inschrijver die als tweede eindigt en zich afvraagt hoe nummer één het voor die prijs kan doen, doet er goed aan de aanbestedingsdocumenten na te bestuderen of een indicatie is opgenomen waaraan abnormaal laag kan worden getoetst. Als dat zo is, kan de opdrachtgever daaraan ook worden gehouden. Toetst hij niet of past hij de norm niet toe, dan kan in kort geding een verbod tot gunning worden gevraagd.
De termijn om iets te doen aan een ongewenste uitkomst van een aanbestedingsprocedure is uitermate kort. Het is van belang onmiddellijk na het bekend worden van een voornemen tot gunning duidelijkheid te vragen over de kenmerken van de diverse inschrijvingen en als evident sprake is van een inschrijving ruim onder de kostprijs, te verzoeken die inschrijving als abnormaal laag buiten beschouwing te laten. Als de contacten daarover geen resultaat opleveren, moet binnen vijftien dagen na de aankondiging een kortgedingdagvaarding zijn betekend.

Reageer op dit artikel