nieuws

Hulpmiddel voor wie bouwt

bouwbreed Premium

We leven in een rechtsstaat en hebben te leven met regels. Dat valt niet altijd mee, maar de publicatie ‘Aansprakelijkheid in de bouw’ kan het wel wat makkelijker maken.

Het boek richt zich tot de niet-jurist en is bedoeld als ‘handig hulpmiddel voor wie met bouwen en verbouwen te maken heeft’, zo wordt in het Voorwoord opgemerkt. Dat blijkt het boek ook waar te maken. Vanuit een praktische invalshoek gaat de auteur in op tal van onderwerpen. Zaken als geschilbeslechting, algemene voorwaarden, aspecten van aansprakelijkheid (tijdens de bouw en na oplevering), waarschuwingsplichten (pre- en contractueel), bouwtijd, meer- en minderwerk komen aan de orde.
Verplichte kost voor iedereen die het boek ter hand neemt, ongeacht welk probleem speelt, is hoofdstuk 4, over de algemene voorwaarden. Er wordt teveel jurisprudentie gevormd doordat gebruikers van algemene voorwaarden niet goed omgaan met de vragen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de mogelijkheid van vernietiging. De regels van de algemene voorwaarden hebben geen enkele betekenis als niet op de juiste manier met de algemene voorwaarden is omgegaan.
Het boek bestrijkt het privaatrechtelijk bouwrecht, maar blijft daartoe niet beperkt. Zo doet de auteur in het hoofdstuk ‘Aspecten van aansprakelijkheid’ het algemeen privaatrechtelijk onderscheid tussen contractuele en niet-contractuele (ook wel: buiten-contractuele) aansprakelijkheid uit de doeken. Zij merkt op dat het makkelijker kan zijn op basis van contract schade vergoed te krijgen en dat het ook helpt als de dader verzekerd is. Dat laatste lijkt soms inderdaad een rol te spelen, maar is natuurlijk oneigenlijk. Aansprakelijk is men, omdat een fout is begaan die toerekenbaar is. Of de dader verzekerd is, mag geen rol spelen. Maar de auteur heeft gelijk met haar opmerking, dat dat soms het verhaal iets makkelijker maakt.
Heel handig zijn ook de kadertjes onder het kopje ‘Uit de praktijk’. Hier worden uitspraken van de Raad van Arbitrage weergegeven als illustratie van de wijze waarop geschillen rond concrete problemen worden beslecht.
Een trefwoordenregister en de UAV 1989 maken het boek, dat plezierig leest, af. Kortom: het is een aanwinst voor de juridische literatuur voor niet-juristen.

Aansprakelijkheid in de bouw

Mr. B.E. Hertstein. Uitg.: Reed Business BV, Amsterdam. ISBN: 978 90 6228 689 8

Reageer op dit artikel