nieuws

Overeenstemming over instellen toezichtregio’s

bouwbreed

Het ministerie van VROM verwacht nog deze week overeenstemming te bereiken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het instellen van 25 toezichtregio’s. Dat maakt het ministerie gisteren bekend.

In de toezichtregio’s oftewel omgevingsdiensten werken VROM, gemeenten,
provincies en waterschappen samen bij het verlenen van bouw-, milieu- en
ruimteregels voor complexe bouwwerken. Gisteravond bespraken het ministerie, de
VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de mogelijkheden. De uitkomsten van
dat overleg waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.
Voorafgaande aan de besprekingen zei een VROM-woordvoerder te verwachten dat de
partijen het met elkaar eens zouden worden. “Omdat het alleen nog over complexe
zaken gaat en niet meer over alles. Gemeenten waren huiverig voor het uit handen
geven van al hun verantwoordelijkheden. Nu gaat het alleen om complexe gevallen.
Een gemeente bouwt bijvoorbeeld maar één keer in de tien jaar een ziekenhuis.
Dan is dat handig als dat wordt begeleid vanuit een regionale
samenwerkingsverband. Toezicht op asbest verwijderen is nog zoiets. Overigens is
het nadrukkelijk geen extra bestuurslaag.” De VNG onthield zich gisteren nog van
commentaar en verwees naar eerdere correspondentie. Daaruit blijkt dat de VNG en
IPO al langer van mening verschillen over het instellen van de
samenwerkingsverbanden, zoals vorig jaar juli voor het eerst werd betoogd door
de commissie Mans. IPO is voor regionale samenwerking op het gebied van
toezicht. De VNG is daar altijd sterk op tegen geweest, afgaande op de
correspondentie tussen beide organisaties en het ministerie van VROM. Het VNG
voorspelde in die brieven dat gemeenten niet zullen meewerken aan van bovenaf
opgelegde samenwerkingsverbanden.

Kritiekloos

Het Interprovinciaal Overleg daarentegen ziet in de gewraakte
omgevingsdiensten juist een methode om de uitvoering van de Wabo te waarborgen.
Overigens staat ook het IPO niet kritiekloos tegenover de plannen van VROM. In
een brief van 17 april schrijft de organisatie aan het ministerie van VROM: “Het
IPO constateert dat de huidige kwaliteitseisen voor de VROM-regelgeving deel
aanvulling, deels verbetering behoeft.” Niettemin vormde het verschil van
inzicht tussen de VNG en het IPO voor de organisaties aanleiding om de minister
van VROM onafhankelijk van elkaar te adviseren over de Wabo, terwijl ze
oorspronkelijk van plan waren om een gezamenlijk advies uit te brengen. De
organisaties zeggen in goed overleg tot dat besluit te zijn gekomen. In de
toekomst sluiten ze verdere samenwerking dan ook niet uit. Bouwend Nederland
juicht 25 toezichtregio’s toe. “Het is goed om specifieke kennis te bundelen.
Gemeenten hebben al langer gebrek aan capaciteit”, aldus Pieter Clerx namens
Bouwend Nederland. Volgens hem mogen gemeenten vanaf 2010 zelf kiezen of ze
gebruik maken van regionale dienst.

Enquête

De leden van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zijn massaal
tegen de invoering van de omgevingsvergunning. Dat blijkt uit een enquête die de
vereniging op haar website heeft geplaatst. Op het opinieonderzoek kwamen 71
reacties binnen. De omgevingsvergunning gaat volledig voorbij aan de problemen
waar aanvragers echt tegen aanlopen, vindt 41 procent van de ondervraagden. Nog
eens 21 procent meent dat de omgevingsvergunning een ingewikkelde manier is om
gemeenten tot een loketgedachte te dwingen. Een kleine groep, 7 procent, zegt
dat de voorstellen vragen om ongelukken. Zij geven aan dat er nog veel aan de
plannen moet worden gesleuteld. Slechts 14 procent ziet in de
omgevingsvergunning een verbetering. Ten slotte meent 17 procent van de
geënquêteerden dat de plannen voor een beperkt aantal situaties winst opleveren.
“Laat de rest zoals het nu is”, adviseren zij.

Reageer op dit artikel