nieuws

Ontwerpers verbeteren strategie voor krimpgebied

bouwbreed Premium

De ontkenningsfase lijkt voorbij: bevolkingskrimp staat op de politieke agenda. De bestuurdersconferentie van VROM/WWI en Binnenlandse Zaken deze week draagt de titel ‘Krimp als kans’. De BNA is blij met deze insteek. Krimp is ook een kans. Zolang ontwerpers er vroegtijdig bij worden betrokken, stelt Jan van Dijk als voorwaarde.

Dat krimp een kans is, blijkt ook uit het Ontwerplab Krimp, dat onlangs werd
afgesloten. De behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema
bleek evident. De regionale slotbijeenkomsten werden druk bezocht door betrokken
bewoners, gemeenteraadsleden, gedeputeerden en bestuurders van
woningcorporaties. Ook de afsluitende conferentie Ruimte maken voor Krimp, op 13
mei in het NAi, was een groot succes. Ik had de eer de publicatie ‘Ruimte maken
voor krimp’, met resultaten en aanbevelingen uit Ontwerplab Krimp, te
overhandigen aan Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening bij VROM.
Hij prees het initiatief van de BNA en roemde de rol van de ontwerpers die door
het verbeelden van deze confronterende maatschappelijke ontwikkeling een
discussie op gang brachten. Een pleidooi om ontwerpers te blijven betrekken bij
bevolkingskrimp is dan ook op zijn plaats. Voor de onderzochte regio’s hebben de
ontwerpteams met schetsen en illustraties laten zien hoe kwaliteiten kunnen
worden versterkt en de leefbaarheid kan worden behouden of gestimuleerd.
Ontwerpend onderzoek is vooral voor beleidsmakers, bestuurders, maatschappelijke
instellingen en bewoners(organisaties) een interessant instrument om de dialoog
aan te gaan. In de studies wordt zichtbaar waarin keuzes moeten worden gemaakt
en wat dat betekent voor samenwerking op bestuurlijk, voorbereidend en
uitvoerend vlak. De komende periode is het van belang dat gemeenten, provincies
en landelijke overheden de resultaten van de Ontwerplabs Krimp verder brengen.
Studies laten zien dat in andere grenzen moet worden gedacht dan de
gemeentelijke. Gemeenten moeten dus meer samenwerken. Ook woningcorporaties,
zorg- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven spelen een onmisbare rol in
de planvorming en daadwerkelijke uitvoering daarvan. Door tijdig alle betrokken
partijen, inclusief ontwerpers, bij elkaar te brengen in een constructie als
Ontwerplab Krimp, kunnen ze met elkaar zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor
toekomstige krimpgebieden. Het terugbrengen van de vitaliteit en dynamiek in de
regio is daarbij de sleutel tot succes. Nu moet een oplossing worden gevonden
voor de kosten die dat met zich meebrengt. De tekenen zijn bemoedigend. Minister
van der Laan zal in zijn actieplan bevolkingskrimp de resultaten en
aanbevelingen van de Ontwerplabs Krimp gebruiken. Om te voorkomen dat dat in
goede bedoelingen blijft steken, is het nodig dat hij ruimte maakt voor andere
regelgeving, nieuwe waardebepaling en nieuwe investeringen. Ik heb er alle
vertrouwen in.

Ontwerplab Krimp

Zo’n drie jaar geleden drong binnen de BNA-gelederen door dat bevolkingskrimp
wel eens een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen zou kunnen
worden en zich bij uitstek leende voor inbreng van ontwerpers. Deze gedachte
leidde tot Ontwerplab Krimp, dat de BNA, studiestichtingen Stagg, Staro en
Stawon samen met Aedes en KEI organiseerde. Zes teams van architecten,
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen en vier studententeams
onderzochten de mogelijkheden van krimpgebieden in Limburg, Friesland en
Zeeland. De kunst was niet meteen te gaan ontwerpen; het studiegebied moest
eerst worden ontleed. De ruimtelijke, cultuurhistorische en sociaaleconomische
kenmerken bepalen immers de (on)mogelijkheden van een gebied. Lokaal betrokkenen
kregen een belangrijke rol in de toetsing van de ontstane ideeën. Op die manier
is gewerkt aan realistische ontwerpstrategieën.

Reageer op dit artikel