nieuws

Kabinet: Niet tornen aan zelfrealisatie

bouwbreed Premium

Het kabinet ziet niets in het voorstel van de VROM-Raad om het recht op zelfrealisatie af te schaffen. Volgens VROM-minister Cramer zijn er andere manieren om eigenaren van bouwgrond te dwingen te investeren in ruimtelijke kwaliteit.

Cramer schrijft dit in reactie op het advies dat de VROM-Raad in februari aan
de regering stuurde en waarin de raad zijn zorg uitsprak over de ruimtelijke
kwaliteit van (toekomstige) binnenstedelijke bouwlocaties. De raad deed destijds
negen, soms controversiële, aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat er bij
woningbouwprojecten ook geïnvesteerd wordt in de omgeving. Eén ervan was dat het
recht op zelfrealisatie van een grondeigenaar afgeschaft zou moeten worden. Want
in de ogen van de VROM-Raad kan zo’n eigenaar belangrijke bouwprojecten nu
jarenlang traineren terwijl het maatschappelijk belang schreeuwt om nieuwbouw.
Maar Cramer deelt die mening niet. “Onwenselijke effecten van monopolieposities
moeten voorkomen worden”, schrijft Cramer. Maar volgens de bewindsvrouw zijn er
andere mogelijkheden daar iets tegen te doen. “Met de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (Wro) is de mogelijkheid voor eigenaren om misbruik te maken van een
monopoliepositie aanmerkelijk beperkt. Misbruik maken door ontwikkelingen op te
houden kan via de onteigeningswet en met het exploitatieplan worden
tegengegaan.” Cramer ziet ook niets in het plan om bouwgrond door gemeenten
tegen gebruikswaarde aan te laten schaffen in plaats van tegen marktwaarde. “Er
bestaat er een grondwettelijk recht van de eigenaar op volledige
schadevergoeding.” En die is gebaseerd op marktprijzen.

Kennisbundeling

Cramer legt niet alle aanbevelingen van de VROM-Raad naast zich neer. Zo wil
ze wel onderzoeken of het mogelijk is kennis over de grondmarkt te bundelen, of
andere partijen – zoals waterschappen – niet kunnen meebetalen aan ruimtelijke
kwaliteit en of grondbedrijven niet vaker regionaal kunnen verevenen. Ook zouden
grondeigenaren met een minderheidsbelang uitgekocht moeten kunnen worden. Aan de
aanbeveling dat de grondmarkt en de grondprijzen transparanter moeten worden,
heeft ze “al genoeg gedaan met het aanpassen van de Wro en de
Grondexploitatiewet.

Reageer op dit artikel