nieuws

Europese Commissie sluit kwestie Vathorst definitief

bouwbreed Premium

De Europese Commissie heeft definitief laten weten de ingebrekestelling inzake Vathorst te seponeren. Al eerder was het voornemen hiertoe al meegedeeld aan de heer Van Wegen van de Burger Partij Amersfoort (BPA), die de kwestie Vathorst destijds onder de aandacht van de commissie heeft gebracht.

Overigens stelt de commissie zich ook in de brief van 9 juni -waarin zij
definitief laat weten de inbreukprocedure inzake Vathorst te sluiten- nog altijd
op het standpunt dat de gemeente Amersfoort en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
CV/Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV in strijd hebben gehandeld met de
oude Richtlijn Werken. Niettemin sluit zij de zaak vanwege het verschijnen van
het ICER-rapport inzake het Auroux-arrest. Op de naleving hiervan zegt de
commissie nauwlettend te zullen gaan toezien, zowel in zijn algemeenheid bij
gebiedsontwikkeling in Nederland, als bij de verdere ontwikkeling en realisatie
van Vathorst. Overigens had de Europese Commissie medio mei dit jaar ook nog een
brief gestuurd aan Van Wegen. Deze brief betrof een reactie op het verzoek van
Van Wegen om de kwestie Vathorst -ondanks het ICER-rapport- toch ter hand te
nemen. Hij noemde in die brief nog vier projecten in andere gemeenten, die
volgens hem aanbesteed hadden moeten worden. In antwoord hierop zegt de
commissie dat zij van mening is dat de Nederlandse aanbestedende diensten op
basis van het ICER-rapport Auroux en uitspraken van de nationale rechter tot
duidelijke conclusies kunnen komen ten aanzien van de vraag of een specifiek
project al dan niet aanbestedingsplichtig is.

Nationale rechtspraak

De verwijzing naar nationale rechtspraak is nieuw. Opvallend is dat de
commissie daarbij (in een voetnoot) enkel verwijst naar de uitspraak van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag inzake Noordwijk, en niet (ook)
naar het bijna een jaar eerder door het Hof Arnhem gewezen arrest inzake
Kampen/Polderpoort. Belangrijk verschil tussen beide zaken is dat het
gebiedsontwikkelingsproject in de zaak Noordwijk wel kwalificeerde als een
(aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht voor werken, terwijl het hof in de
zaak Kampen/Polderpoort tot de conclusie kwam dat er geen sprake was van een
(aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht, omdat het exploitatierisico volledig
bij de projectontwikkelaar lag, waardoor niet werd voldaan aan het vereiste van
de bezwarende titel. Moeten wij uit deze brief van de commissie afleiden dat de
zij de lijn van de voorzieningenrechter van Den Haag wel onderschrijft en die
van het Hof Arnhem niet? De toekomst zal het uitwijzen. De brief van mei
vermeldt verder namelijk dat er bij de commissie op dit moment reeds enkele
inbreukprocedures met betrekking tot gebiedsontwikkeling tegen Nederland
aanhangig zijn, waarin precies de vraag aan de orde is of vastgoed dat voor
eigen rekening en risico wordt gerealiseerd door derden (projectontwikkelaars,
woningcorporaties) volgens door gemeente gestelde eisen, aanbestedingsplichtig
is. Kortom: wordt vervolgd….

Reageer op dit artikel