nieuws

Draai een jaar proef met onderwaterheien

bouwbreed

De Commissie MER concludeert dat de milieueffectrapportages die voor de zeven-tien geplande windparken in de Noordzee zijn gemaakt in orde zijn.

Wel bestaat er nog onzekerheid over de effecten van heien onder water. Op één
park na worden de geplande windturbines gefundeerd met heipalen. Heien kan
volgens de Commissie MER door de hoge geluidproductie belangrijke negatieve
effecten hebben op beschermde natuur, zoals de bruinvis, de gewone zeehond en de
grijze zeehond. Om deze reden adviseert de commissie maximaal één seizoen te
heien (waarin één of meerdere parken aangelegd kunnen worden). Na dit seizoen
moeten de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig worden gemonitord en de
resultaten getoetst voorafgaand aan een volgend heiseizoen. “Mocht uit deze
toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende
maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat
met de maximale inzet van innovatieve maatregelen of alternatieve
funderingstechnieken de effecten fors te beperken zijn,” staat in het rapport
van de Commissie MER. Het zeventiende windpark maakt gebruik van een ‘gravity
base’ fundering, waardoor deze hoge onderwatergeluidsniveaus niet optreden.

Reageer op dit artikel