nieuws

‘Van begin af aan klikte het niet met de gemeente’

bouwbreed Premium

‘Van begin af aan klikte het niet met de gemeente’

In de directiekamer van Krämer Bouw maakt Theo van Woerden de balans op van anderhalf jaar strijd met de Zuid-Hollandse gemeente Westland. “Acht miljoen euro verlies op een totale omzet van 25 miljoen euro”, zegt de directeur van het Amsterdamse aannemersbedrijf met een lichte aarzeling. “Het allerergste is: ik moest afscheid nemen van vijftien medewerkers.”

De inzet van het conflict is de Bernadetteschool. Een brede school waarin ook
het kindercentrum Bim Bam en een gymzaal worden gevestigd. Het complex moet
verrijzen in de wijk Woerdblok in Naaldwijk. De bouw is amper begonnen als de
gemeente het contract met de aannemer opzegt. Volgens de gemeente gebeurt dat
omdat Krämer Bouw in gebreke is gebleven. Directeur Van Woerden daarentegen zegt
dat hij van het begin af aan door de gemeente is tegengewerkt. Het geschil is
inmiddels beslecht door de Raad van Arbitrage. Die stelde op 30 maart van dit
jaar Krämer Bouw in het gelijk. Het probleem is daarmee niet uit de wereld. De
aannemer gaat via een vervolgprocedure een vergoeding van ruim twee miljoen euro
bedingen. De gemeente overweegt een vernietigingsprocedure om de uitspraak van
de arbiter ongedaan te maken. De basis van het conflict wordt gelegd in het
najaar van 2006. Krämer Bouw komt als beste uit de bus nadat de Bernadetteschool
Europees is aanbesteed. De bouw zal beginnen op 1 december. Exact een jaar later
op 1 december 2007 moet de school worden opgeleverd.

Stroef

Zowel de gemeente als de aannemer stelt dat het van meet af aan niet klikt.
Op 19 augustus 2008 schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad: “De aannemer week keer op keer af van het bestek, maakte veel
fouten en liep in tijd enorm uit.” Van Woerden: “De gegevens verstrekking was
dramatisch. Zo duurde het bijvoorbeeld zeven weken voordat de gemeente ons de
gegevens gaf die we nodig hadden om met de bouw te kunnen beginnen. We wilden
die vertraging compenseren, maar dat stuitte op de directievoerder van de
gemeente. Hij was onredelijk, duldde geen tegenspraak en reageerde niet als we
om een gesprek vroegen. Het contact verliep uitsluitend via e-mail. Ik heb de
indruk dat er een cultuurverschil bestond en dat de gemeente liever met eigen
aannemers wilde werken. Dat kon niet vanwege de verplichting Europees aan te
besteden. ” Als uiteindelijk toch informatie wordt verstrekt, blijken volgens
Van Woerden de gegevens ernstige constructiefouten te bevatten. Het geeft een
kleine drie maanden oponthoud. Als daarna de termijnbetalingen stagneren, gaat
hij op zijn strepen staan: boter bij de vis anders wordt de bouw stil gelegd.
Overleg volgt. “De gemeente zei toen dat er plotseling ernstige gebreken waren
geconstateerd. Wat er aan schortte bleef onduidelijk. Pas na een maand stemde de
gemeente toe in een gesprek.” Kort daarop wordt de betaling hervat. “En bij de
volgende termijnbetaling ging de geldkraan weer dicht. Voor mij was de grens
bereikt. Ik wilde een onafhankelijke arbiter en vertrek van de opzichter, maar
de gemeente werkte niet mee. Zonder enig overleg werd het contract ontbonden.”
Het Westlandse college geeft in een bericht dat op 3 december 2007 op de
gemeentelijke website wordt geplaatst een andere lezing: “De gemeente Westland
is niet tevreden over het geleverde werk van de aannemer van de
Bernadetteschool. Er zijn herhaaldelijke pogingen ondernomen om de kwaliteit te
verbeteren en de achterstand op de planning te beperken, maar dit heeft niet tot
het gewenste resultaat geleid. De gemeente heeft het vertrouwen in Krämer Bouw
volledig verloren en heeft de aannemer van het werk afgestuurd. De gemeente gaat
op zoek naar een andere aannemer.” Van Woerden heeft dan al beroep gedaan op
zijn retentierecht. Hij sluit het bouwterrein af totdat aan de financiële
verplichtingen is voldaan. Het college vindt dat niet terecht: “De aannemer had
zoveel achterstand opgelopen en de fouten stapelden zich zodanig op, dat het
uitvoerende team van de aannemer niet in staat was om de bouw nog in goede banen
te leiden.” Op 14 februari 2008 dient de zaak voor de Raad van Arbitrage. Hier
overlegt de advocaat van de gemeente een lijst met 119 gebreken. Twee maanden
later spreken de arbiters zich uit. Van de veronderstelde bouwfouten blijken er
slechts een paar te bewijzen. Twee kolommen staan enigszins uit het lood.
Desondanks is voor de gemeente het bewijs geleverd dat de aannemer fout zit.
Door de scheefstand van de kolommen had de veiligheid van de leerlingen in het
geding kunnen komen.

Verwaarloosbaar

De aannemer ontkent dat. “Uit nadien gemaakte berekeningen is gebleken dat de
scheefstand van de pendelkolommen geen enkel risico oplevert. De kolom die
normaal 119.804 kilo moet kunnen dragen, kan door de scheefstand 4 kilo minder
dragen. Volstrekt verwaarloosbaar dus en ruimschoots binnen alle
veiligheidsmarges.” Krämer Bouw gaat dan ook in beroep tegen de uitspraak. Op
haar beurt meent de gemeente Westland recht te hebben op een schadevergoeding
van het bouwbedrijf en legt beslag op diens rekening. Want leggen b0x26w uit aan
de gemeenteraad: “Het is de vraag of Krämer Bouw in staat zal zijn alle mogelijk
toegewezen schade te vergoeden.” Tegenover een verslaggever van het AD
ventileert de verantwoordelijke wethouder, Ben van der Stee, dat hij verwacht
dat Krämer Bouw failliet zal gaan vanwege de Bernadetteschool. Van Woerden is
daarover nog steeds furieus. “Opdrachtgevers hadden toen geen vertrouwen meer in
mijn bedrijf. Die uitspraak heeft ons miljoenen euro’s omzet gekost.” Woedend is
hij ook omdat de politicus volhoudt dat de veiligheid van leerlingen in gevaar
dreigde te komen. “Ik herhaal: daarvan is absoluut nooit sprake geweest. Die
twee kolommen leverden geen enkel risico op. ” Zijn conclusie wordt gestaafd
door de uitspraak die op 30 maart van dit jaar wordt gedaan in het beroep dat
Krämer Bouw tegen het eerdere geding heeft aangetekend. Nadat de arbiters de
argumenten van beide partijen nog eens hebben overwogen, komen ze tot de
conclusie dat de fout niet bij Krämer Bouw ligt.

Extra kosten

Daaruit vloeit voort dat Westland aan Krämer Bouw de oorspronkelijke
aanneemsom moet betalen. Met daar boven op de extra kosten die het bedrijf moest
maken door het verbreken van het contract. De gemeente moet direct 400.000 euro
betalen. De hoogte van het resterende bedrag wordt in een nieuwe procedure
bepaald. Van Woerden rekent op een som van zo’n 2,2 miljoen euro. “En daarnaast
overweeg ik wethouder Van der Stee in een civiele procedure persoonlijk
aansprakelijk te stellen vanwege de schade die mijn bedrijf opliep opgelopen
door zijn opzettelijk onjuiste uitspraken.” ■

Vervolgstappen gemeente

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe weigert de gemeente Westland te reageren.
Een woordvoerder verwijst naar een mededeling die op 14 april op de
gemeentelijke website is geplaatst. Die luidt als volgt: “Op 30 maart 2009 heeft
de Raad van Arbitrage in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over de
Bernadetteschool in Naaldwijk. Dit vonnis stelt de gemeente in het ongelijk. Het
college is verbaasd over dit vonnis. Een gemeente kan niet toestaan dat een
school, of welk ander publiek gebouw, qua constructie niet goed wordt gebouwd.
Dit beginsel is leidend geweest in het handelen van het college, waarbij de
veiligheid van de Westlandse burger altijd voorop staat. Momenteel beraadt het
college zich op eventuele vervolgstappen.”

Reageer op dit artikel