nieuws

Onduidelijke wet kan rem zijn op stimulans projecten

bouwbreed

Voor leveranciers van warmte laat de Warmtewet op een aantal punten nog veel onduidelijkheid, merken Miriam van Ee en Simone Schippers op. Zo is de maximumprijs niet vastgesteld, omdat er nog geen AMvB is. Dat kan gevolgen hebben voor de financiële exploitatie van warmteprojecten.

De Warmtewet moet op bepaalde punten nader worden uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur (AMvB). Hoe die AMvB eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Gezien het wetgevingsproces rond de vaststelling van een AMvB, zal de uitwerking van de Warmtewet nog ruime tijd op zich laten wachten. Voor leveranciers brengt dit onzekerheid met zich mee, met name ten aanzien van de prijzen die zij thans hanteren.
De Warmtewet zal de tarieven voor warmtelevering reguleren door introductie van een maximumprijs. De maximumprijs wordt gebaseerd op het ‘niet meer dan anders’-beginsel. Dit houdt in dat de kosten voor verbruikers niet hoger mogen zijn dan wanneer zij zouden verwarmen door middel van gas.
De Energiekamer van de NMa stelt de maximumprijs vast op grond van de berekeningswijze die wordt neergelegd in de AMvB. Prijzen voor levering van warmte die hoger zijn dan de maximumprijs, worden van rechtswege gesteld op de maximumprijs. Omdat de AMvB nog in behandeling is, is de maximumprijs nog niet vastgesteld.
Het feit dat de maximumprijs nog niet bekend is, is ongelukkig omdat de toepassing van de maximumprijs terugwerkende kracht zal hebben tot maar liefst 1 januari 2007. Leveranciers weten op dit moment niet of ze een te hoge prijs in rekening brengen. Leveranciers die achteraf een te hoog tarief in rekening hebben gebracht, zullen het meerdere moeten terugbetalen aan hun afnemers. Dit zal gepaard gaan met de nodige administratieve lasten en complicaties in de financiële exploitatie van een warmteproject.
Naast de maximumprijs kent de Warmtewet de zogenaamde redelijke prijs. Ligt een redelijke prijs lager dan de maximumprijs, dan moet de redelijke prijs in rekening worden gebracht. De redelijke prijs dient per warmtenet te worden vastgesteld.
Volgens de Warmtewet wordt de redelijke prijs berekend op grond van de aan de levering van warmte redelijk toe te kennen kosten. Het is onduidelijk wat als redelijk toe te kennen kosten moet worden beschouwd. In de berekening van kosten kan namelijk veel variatie zitten, zoals de te hanteren afschrijvingsmethode en de te hanteren afschrijvingstermijn. De NMa zal hier duidelijkheid over moeten geven in door haar op te stellen beleidsregels.
Leveranciers kunnen nu hun prijsbeleid nog niet aanpassen aan de Warmtewet. Dit zou geen bezwaar zijn, als zij pas aan de regels zouden worden gehouden vanaf het moment van inwerkingtreding van de Warmtewet. De maximumprijs zal echter met terugwerkende kracht gelden tot 1 januari 2007. Het is dan ook te hopen dat het ministerie van Economische Zaken op korte termijn een AMvB opstelt, zodat de Energiekamer van de NMa aan het werk kan om de maximumprijs vast te stellen. Onduidelijkheid op dit punt is een rem op de stimulans van warmteprojecten.

Doelstelling Warmtewet

Exploitanten van warmteprojecten, waaronder bijvoorbeeld energiebedrijven, woningcorporaties, installatiebedrijven, projectontwikkelaars, leveranciers van warmtesystemen en gemeenten, zullen te maken krijgen met de Warmtewet.
De Warmtewet is een initiatief van de Tweede Kamer om de levering van warmte aan kleinverbruikers te reguleren. Zij kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op stadsverwarming en WKO-projecten in de utiliteit en woningbouw. Op 10 februari heeft de Eerste Kamer de Warmtewet aangenomen.
De belangrijkste doelstelling van de wet is de bescherming van afnemers van warmte via een warmtenet. In de Warmtewet worden onder andere regels gesteld voor het waarborgen van een betrouwbare warmtevoorziening tegen redelijke voorwaarden en prijzen.
Het uitgangspunt van de wet is een vergunningplicht voor leveranciers van warmte. Een vergunning is niet vereist bij kleinschalige levering van warmte. Ook bij kleinschalige projecten geldt echter dat de Warmtewet de leveranciers regels oplegt ter bescherming van de verbruikers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels