nieuws

Kabinet op stoom bij behalen van milieudoelstellingen

bouwbreed

Nederland ligt op schema bij het behalen van afgesproken milieudoelen. Dat blijkt uit een tussenrapportage die het kabinet afgelopen week vrijgaf. In 2020 wordt 35 procent van alle elektriciteit gewonnen uit wind, zon of water.

Het percentage is te danken aan de ruimere subsidieregeling voor duurzame energie waarover het kabinet vorige maand overeenstemming bereikte. Gecombineerd met de ontwikkeling van biogas en duurzame warmteopslag zorgt dit ervoor dat het kabinet zijn doelstelling voor duurzame energie ruimschoots haalt. Afgesproken is dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Dat is een verzesvoudiging van het huidige percentage.
In de gebouwde omgeving zijn wel extra inspanningen nodig. Het kabinet zal “daar waar nodig aanvullende voorstellen doen om zeker te stellen dat de doelen voor broeikasgassen, energiebesparing en het aandeel duurzame energie in 2020 gehaald worden”.
Uit de rapporten blijkt dat Nederland de milieudoelen voor 2011 naar verwachting haalt: uitstoot van maximaal 209 megaton broeikasgassen en 4 procent biobrandstoffen. Realisatie van de gewenste energiebesparing – tussen 29 tot 61 petajoule per jaar – is nog niet geheel zeker, maar wel haalbaar, zo schrijft milieuminister Cramer.

Aanvullend

Het tempo van energiebesparing blijft achter bij het doel van 2 procent per jaar. Vooruitlopend hierop heeft het kabinet extra geld uitgetrokken voor energiebesparing in woningen en gebouwen. Daarnaast heeft het kabinet investeringen aangekondigd voor onderhoud en renovatie van scholen, verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen.

Reageer op dit artikel